مدیریت تغذیه پسته

مدیریت تغذیه پسته (غلظت عناصر غذایی در برگ پسته)

مدیریت تغذیه پسته: جهت مدیریت مناسب تغذیه پسته و تعیین بهترین برنامه کودی باغات پسته آگاهی از محد مطلوب عناصر غذایی در برگ پسته ضروری است.

حد بحرانی و مطلوب غلظت عناصر غذایی در برگ پسته

عنصر حد بحرانی دامنه مطلوب
نیتروژن% 1/8 2/2-2/5
فسفر% 0/14 0/14-0/17
پتاسیم% 1/6 1/8-2
کلسیم% 1/3 1/3-4
منیزیم% 0/6 0/6-1/2
آهنppm 110
روی ppm 7 10-15
مس ppm 4 6-10
منگنز ppm 30 30-80

حد بهینه عناصر غذایی ماکرو در ارقام پسته تجاری ایران

رقم پسته

وضعیت سال آوری

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

درصد (گرم بر صد گرم ماده خشک)

اوحدی یا فندقی

سال پر محصول

2/1-2-2

0/15-0/17

1/5-1/6

1/4-1/6

0/7-0/9

سال کم محصول

1-8-1/9

0/16-0/18

1/7-1/9

1/3-1/5

0/6-0/8

احمدآقایی

سال پر محصول

2/4-2/6

0/16-0/19

1/7-1/9

1/7-1/9

0/8-1/1

سال کم محصول

2-2/2

0/18-0/20

1/8-2

1/4-1/6

0/7-0/9

اکبری

سال پر محصول

2/5-2-7

0/20-0/22

2-2/2

2/5-3/2

1/1-1/3

سال کم محصول

2/1-2/3

0/22-0/25

2/1-2/3

2/1-2/4

0/8-1

عباسعلی دامغان

سال پر محصول

2-2/2

0/2-0/22

1/5-1/7

1/5-1/8

0/5-0/6

سال کم محصول

1/8-2

0/23-0/25

1/7-2

1/3-1/5

0/3-0/5

حد بهینه عناصر غذایی میکرو در ارقام پسته تجاری ایران

رقم پسته

وضعیت سال آوری

آهن

روی

منگنز

مس

بور

پی پی ام (میکرو گرم بر گرم ماده خشک)

اوحدی یا فندقی

سال پر محصول

110-120

15-17

45-50

7-8

350-420

سال کم محصول

80-100

18-20

33-40

5-6

440-480

احمدآقایی

سال پر محصول

110-130

20-25

50-60

8-10

400-450

سال کم محصول

80-100

24-28

40-45

5-7

480-530

اکبری

سال پر محصول

120-150

25-28

70-80

10-13

450-500

سال کم محصول

100-110

25-32

50-60

8-10

480-550

عباسعلی دامغان

سال پر محصول

95-135

14-18

38-45

8-11

100-130

سال کم محصول

85-105

17-21

30-35

6/5-8

120-150

مديريت تغذيه پسته در طول يك فصل شامل مديريت كودهاى حيوانی، شيميايی باكاربرد خاكی و محلولپاشی میباشد. كود دامی گوسفندى و گاوى مورد استفاده بايد كاملا پوسيده باشد.

کود دامی در شيارى به عمق حداقل 40سانتیمتر بسته به سن درخت و عرض 40 سانتیمتر در انتهاى چتر سايه انداز درخت دفن شود و يا می توان آن را به ميزان كافی در سايه انداز درخت در زير قطره چکانها و يا مسير آبيارى سطحی به طور سطحی پخش نمود.

فصل كوددهی فصل خواب درختان يعنی زمستان است. مخلوط كردن كود كامل شيميايی (ازت، فسفر و پتاسيم) نيز با كود حيوانی مورد استفاده مطلوب میباشد.

ميزان مصرف كودهاي شيميايي به نوع خاك و آب و هوا، واريته، ميزان و كيفيت آب آبياري و ميزان عملکرد درخت بستگي دارد.

توصيه هاي فني مدیریت تغذیه پسته براي باغ پس از انجام تجزيه خاك و تعيين عناصر غذايي موجود و قابل دسترس، توسط آزمايشگاه خاك و آب تعيين ميگردد

برنامه کوددهی باغات پسته

کوددهی پسته با کودهای نیتروژنه

 در مدیریت تغذیه پسته باید به این نکته توجه کرد که  تغذیه پسته با کودهای نیتروژنه در 4 قسط (زمان) مصرف می شود که عبارتند از
1- در اواخر اسفند
2- در نیمه دوم اردیبهشت
3- در شروع مغز بستن در اوایل تیرماه
4- در شهریور ماه

یـک هکتـار بـاغ پسـته بـارور حـدود 200کیلوگرم نیتـروژن خالـص مصرف مـی گردد کــه بــرای هــر قســط 50کیلوگــرم نیتــروژن خالــص مصــرف مــی شــود.

ایــن 50کیلوگــرم نیتــروژن معــادل 100کیلوگــرم اوره، 200کیلوگــرم ســولفات آمونیــوم و 150کیلوگــرم نیتــرات آمونیــوم مـی باشـد کـه بهتـر اسـت در شـرایط شـور از کـود سـولفات آمونیوم اسـتفاده شـود

در قسـط اواخـر اسـفند حـدود 100کیلـو گـرم اوره فسـفات اسـتفاده گـردد

نکته: کودهای نیتروژنه به صورت شربتی مصرف می شوند

کاربرد شربتی کودهای نیتروژنه
روش مصرف کودهای نیتروژنه در آب آبیاری

  کوددهی پسته کودهای کلسیمی

در مدیریت تغذیه پسته باید به این نکته توجه کرد که بیشـترین نیـاز درختـان پسـته بـه کلسـیم در مرحلـه تشـکیل پوسـته اسـتخوانی در بهـار و قبـل از شـروع مغـز بسـتن مـی باشـد.

معمــولا کودهــای کلســیمی از منابــع نیتــرات کلســیم، کلات کلســیم و آمینـوکلات کلسـیم تامیـن مـی گـردد. در ایـن میـان مصـرف آمینـوکلات کلسـیم بـه علـت سـرعت جـذب بالاتـر بـه صـورت محلولپاشـی توصیـه مـی گـردد.

بهتریـن زمـان جهـت محلولپاشـی از مرحلـه ارزنـی شـدن به بعـد مـی باشـد کـه بایسـتی کودهـای حـاوی کلسـیم بـر روی میـوه هـا پاشـیده شـوند.

چرا کـه کلسـیم موجود در بـرگ بـه علـت تحـرک پائیـن کلسـیم قابـل انتقـال بـه میـوه نمـی باشـد و مقـدار کلسـیمی کـه بـر روی میـوه پاشـیده مـی گردد در تشـکیل پوسـته اسـتخوانی دخالـت دارد.

بنابراین توصیه مـی گردد کود آمینو کلات کلسـیم بـا غلظـت 1/5در هـزار در 3مرحلـه بـه فاصلـه 15روز یکبار بعـد از ارزنی شـدن میوه ها محلولپاشـی گردد

در صورتیکه کلسیم به صورت خاک کاربرد استفاده شد در مـورد درخـت پسـته باید به این نکته توجه کرد که 

ایـن روش کاربرد بـه دو مرحلـه ریشـه زایـی اول ( نیمـه دوم فروردین بعـد از مرحله گرده افشـانی) و آخـر فصـل رشـد (شـهریور و مهـر) مـی شـود. غیـر از دو مرحلـه فـوق الذکـر بقیـه اوقـات کلسـیم از ریشـه جـذب نمـی شـود.

کوددهی پسته کودهای پتاسیمی

جهت مدیریت تغذیه پسته به صورت کاربردی باید به این نکته توجه کرد بیشـترین میزان پتاسـیم بـرگ در مـرداد و شـهریور هـر سـال مقـارن بـا بـه مغـز رفتـن یـا پرشـدن دانـه هـا در بـرگ مشـاهده مـی شـود.

بنابرایـن در ایـن دوره زمانـی حسـاس نبایـد درخـت از نظرپتاسـیم کمبـودی داشـته باشـ.

غلظـت پتاسـیم در بـرگ هـای پسـته در بهـار زیـر یـک درصـد مـی باشـد. این غلظـت در طـی رشـد و توسـعه میـوه بـه صـورت شـگفت انگیـزی بـه خصـوص در مـاه هـای تیـر تـا شـهریور افزایـش مـی یابـد.

در نهایـت در زمـان بلوغ و پایان تشـکیل پوسـت و مغـز و اتمام دوره رشـد یعنـی تقریبـا در شـهریور، ماکزیمـم جـذب پتاسـیم از ریشـه هـای پسـته را خواهیـم داشـت.

جهت تغذیه پسته پتاسـیم از طریـق منابـع کـود پتاسـیمی ماننـد سـولفات پتاسـیم بـه صـورت چالکـود، سـولو پتاس بــه صــورت مصــرف در آب آبیــاری و محلولپاشــی و نیتــرات پتاســیم بــه صــورت محلولپاشــی و آب آبیـاری مصـرف گـردد.

معمـولا در باغـات پسـته بـه دلیـل نیـاز بـالای درختـان در مرحله مغز بسـتن، حـدود 80تـا 100کیلوگـرم از سـولو پتـاس در 2قسـط در آب آبیـاری مصـرف مـی گـردد،

در عیـن حـال بهتـر اسـت در شـرایط شـور از کـود نیتـرات پتاسـیم در 2تـا 3مرحله به صـورت محلولپاشـی در مرحلـه مغـز بسـتن بـا غلظـت 3تـا 4در هـزار اسـتفاده شـود.

البتـه اسـتفاده از کودهـای سـولوپتاس و نیتـرات پتاسـیم بسـتگی بـه ذخیـره پتـاس گیـاه و اسـتفاده از کـود سـولفات پتاسـیم بـه صـورت چالکـود دارد.

در خـاک هـای بـا بافـت سـنگین مقادیـر بالاتـری از کـود هـای پتاسـه بـه دلیـل جـذب بالاتر پتاس در لایه های خاک استفاده می گردد

کوددهی پسته با کودهای فسفره

در خـا ک هـای مناطـق پسـته کاری جهت تغذیه پسته با کود فسفره بایـد بـه این نکات توجـه کنیـم:

اول اینکـه مـا بـا شـرایط بـالای آهـک در خـا ک روبـرو هسـتم و در خــا ک هــای آهکــی، دینامیــک فســفر عمدتــا توســط اکســیدهای آهــن و کربنــات کلســیم کنتـرل مـی شـود.

موضـوع دوم قرارگرفتـن ترکیبات حـاوی فسـفر در نزدیک محیط ریزوسفراسـت و موضـوع آخـر در نظـر گرفتـن زمـان لازم بـرای آزاد شـدن عنصـر از ترکیبـات کـودی بـه خـاک و انتقال بـه محیـط ریزوسـفر در ناحیـه جـذب ریشـه ای اسـت کـه زمـان بـر اسـت.

ترکیـب کـودی کارآمـد دی آمونیـوم فسـفات در ایـن زمینـه در باغـات پسـته کارگشاسـت کـه بـه میـزان 100تـا 150کیلوگرم بـا توجـه شرایط متغییر باغ توصیه می شود

کوددهی پسته با عناصر میکرو

کودهای ریزمغذی در تغذیه پسته در 3مرحله (بعد از ارزنـی شـدن دانـه هـا، شـروع مغـز بسـتن و بعـد از برداشـت میـوه) بصـورت محلولپاشـی مصـرف گرددکـه معمـولا از کودهـای حـاوی عناصـر روی، آهـن، مـس و منگنـز اسـتفاده مـی شـود .

مـی توان از کلات هـا و آمینـو کلات هـای حـاوی ایـن عناصـر ریزمغـذی اسـتفاده نمـود . معمـولا از غلظـت 1تا 1/5 در  هـزار بـه صـورت محلولپاشـی اسـتفاده مـی گـردد.

جهت دریافت برنامه کامل تغذیه پسته و مدیریت تغذیه پسته به بخش نکات کلیدی پسته مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *