اختلالات تغذیه ای پسته

اختلالات تغذیه ای پسته: یکی از راههای مدیریت مناسب باغ پسته و به حداکثر رسانی عملکرد پسته آگاهی از اختلالات تغذیه ای پسته است.در این مقاله علائم کمبود عناصر ماکرو و میکرو و روش های رفع کمبود آن ها شرح داده شده است/

علائم کمبود عناصر ماکرو

زردی برگهای پیر و برگهای مجاور خوشه پسته علامت چیست؟

کمبود نیتروژن: علائـم کمبـود ازت بیشـتر بـه صـورت زردی بـرگ هـای پیـر و مجـاور خوشـه خــود را نشــان می دهــد.

در برخــی مواقــع حاشــیه برگهــا ارغوانـی کمرنـگ مـی شـود. پوسـت درختانـی کـه مبتـلا به کمبـود ازت هسـتند قرمـز رنـگ می شـود.
در شــرایط کمبــود شــدید ازت قبــل از پاییــز و خصوصا زمــان رســیدگی محصــول در درختــان پــر محصــول، ریــزش بــرگ هــا بــه صــورت تــوأم یــا مستقل مشــاهده مــی شــود

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود نیتروژن)
علائم کمبود نیتروژن در پسته

وجود نقطه های سوخته غیر یکنواخت در لبه های برگ پسته علامت چیست؟

کمبود فسفر: فسـفر یکـی از عناصـری اسـت کـه کمبـود آن کمتـر در باغـات پسـته مشـاهده مـی شـود.

علائـم کمبـود فسـفر پیدایـش نقطـه هـای سـوخته بـا اشـکال غیـر یکنواخـت در نزدیکـی لبـه بـرگ هـای بــروز مــی کند کــه در طــول فصــل گســترش یافتـه تـا اینکـه تمامـی پهنـک را فـرا گرفتـه و در نهایـت بـرگ خشک شـده و بـه زمیـن مـی ریـزد

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود فسفر)
علائم کمبود فسفر در برگ پسته

نکروزه شدن حاشیه برگهای پسته علامت چیست؟

کمبود پتاسیم: علائــم کمبــود پتاســیم بــه صــورت نکــروزه (قهــوه ای) شــدن حاشــیه برگهــا، و کاهــش خندانــی میــوه و آفتــاب ســوختگی مشــاهده مــی گــردد.

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود پتاسیم)
علائم کمبود پتاسیم در برگ پسته

چرا برگ های جوان انتهایی پسته قاشقی می شوند؟

کمبود کلسیم: یکی دیگر از اختلالات تغذیه ای پسته کمبود کلسیم است، در اثر این عارضه علائم زیر ظاهر می شوند. کمبود کلسیم به صورت قاشقی شدن برگ ها ی جوان انتهایی در طول برگ و عارضه لکه استخوانی در میوه ها مشاهده می شود.

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود کلسیم)
علائم کمبود کلسیم در برگ پسته

 چگونه می توان کمبود کلسیم در زمان ارزنی شدن پسته و خسارت سن زدگی را از هم تشخیص داد؟

سیاه شدگی میوه معمولا از گلگاه آن (نوک میوه) آغاز شده و به تدریج به سمت پایین پیش می رود. در این حالت ممکن است نوک میوه برآمده شده و بد شکل شود.

در حالی که سیاه شدگی میوه حاصل از سن زدگی از محل نیش سن که می تواند از هر قسمتی از میوه باشد، آغاز می شود.

در سن زدگی بعد از شکافتن میوه در بعضی از موارد محل نیش سن در داخل میوه به شکل شبکه سفید رنگی رویت می شود.

 در کمبود کلسیم حالت سفیدی همراه با پیشرفت سیاه شدگی میوه به طور یکنواخت از نوک میوه در داخل میوه پیشرفت می نماید.

علائم کمبود عناصر میکرو

چرا برگهای پسته رنگ پردیده می شوند؟

کمبود آهن: از جمله اختلالات تغذیه ای پسته کمبود آهن است و  است علائم کمبود آهن به شرح زیر است:
1- رنگ پریدگی به صورت یکدست و فقدان کلروفیل کافی در برگ ها (سبز کم رنگ شدن بر گها) خصوصاً برگ های جوان و کاهش ضخامت برگ نسبت به حالت معمول
2- سوختگی برگ در اثر تابش نور خورشید و ایجاد لکه و یا خشکیدگی های غیر منظم در سطح برگ درخت در ماه تیر و مرداد
3- معمولاً شاخه های دارای کمبود آهن به طور کامل رشد نمی کند
4-  کاهش تعداد دانه پسته در خوشه و کوچک شدن دانه ها

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود آهن)
علائم کمبود آهن در برگ پسته

چرا برگ های پسته ریز و جارویی می شوند؟

کمبود روی: از جمله اختلالات تغذیه ای پسته کمبود روی است و علائم کمبود در بافتهای جوان و همین طور در اوایل فصل وقتی میزان آن بسیار کم است، قابل مشاهده می باشد.

کمبود آن باعث تاخیر در باز شدن جوانه ها شده و برگ ها حالت جارویی و ریز برگی می گیرند. در کمبودهای شدید، قسمت انتهایی شاخه های جوان خشک شده و در کمبودهای خفیف برگها کوچک شده و بین رگبرگها سبز کمرنگ می شود.
برگ هایی که کمبود این عنصر را دارند دارای حاشیه موجدار بوده و میوه ها ریزتر و قرمزترند.
ضمن آنکه تعداد دانه در خوشه کاهش یافته و اغلب پوک می شوند

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود روی)
علائم کمبود روی در برگ پسته

دلیل  تغییر شکل برگ های جوان پسته چیست؟

کمبود بور: از جمله اختلالات تغذیه ای پسته در خاکهای اسیدی و شنی کمبود بور است و علائم آن در اوایل فصل رشد با مرگ بافت نوک برگ و تغییر شکل برگ های جوان همراه است.

علاوه بر آن  نوک شاخه ها خشک شده و جوانه های انتهایی در حالت خواب باقی می مانند.

برگ ها زرد و تاب خورده شده و گاهی بد شکل و شکننده می شوند و قبل از بلوغ کامل ریزش می کنند. دمبرگ ها و ساقه ها ضخیم، دارای ترک و کوتاه شده و خوشه های گل در مرحله باز شدن ریزش می کنند.

در مناطق پسته کاری کرمان که آب کیفیت نامطلوبی دارد بیشتر سمیت بور وجود دارد که از علائم آن می توان به نکروزه شدن نوک و حاشیه برگها در اواسط تا اواخر تابستان و بروز حالت سوختگی در برگها اشاره کرد

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود بور)
علائم کمبود بور در برگ پسته

چرا شاخه های پسته عصایی می شوند؟

کمبود مس: کمبود مس یکی از اختلالات تغذیه ای پسته است که در شرایط کمبود مس که معمولا در تابستان ظاهر می شود نوک برگ های نابالغ در انتهای شاخه دارای حالت سوختگی شده و برگهای سوخته ریزش می کنند.

شاخه ها دارای کمی چروکیدگی بوده و لکه های تیره کوچک در نزدیکی نوک شاخه ها ظاهر می شود. در آخر تابستان سرخشکیدگی قابل رویت بوده و مغز پسته دچار بد شکلی می شود. همچنین سرشاخه ها عصایی می شوند.

اختلالات تغذیه ای پسته (کمبود مس)
علائم کمبود مس در برگ پسته

چرا رگبرگ های اصلی برگ پسته قرمز رنگ می شوند؟

یکی دیگر از اختلالات تغذیه ای پسته کمبود منگنز است در اثر کمبود منگنز علائم زیر در گیاه ظاهر می شود

کمبود منگنز: علائم کمبود منگنز مشابه کبود عنصر آهن است، با این تفاوت که قسمتی از حاشیه برگ ها سبز باقی می ماند.

رگبرگ های اصلی قرمز رنگ شده و همچنین علائم ریز برگی مشاهده می گردد

اختلالات تغذیه ای پسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *