نکات کلیدی ذرت

کلیدی برای تشخیص خسارت آفات ذرت

توجه: برای استفاده از این کلید (راهنمای تشخیص آفات ذرت) ، ابتدا بند ا-الف را بخوانید و خصوصیات نمونه خسارت دیده را با آن تطبیق دهید

در صورت مطابقت به شماره 2 مراجعه کنید و در صورت عدم تطابق، بند 1-ب را بخوانید. وقتی با این کلید (راهنمای تشخیص آفات ذرت) آفت مورد نظر را تشخیص دادید، برای اطمینان نمونه خسارت را با تصاویر مقایسه کنید.

1- الف: آفت روی ریشه فعال است

1- ب: آفت روی اندام‌های هوایی گیاه فعالیت می‌کند

2- الف: بذر ذرت پس از کاشت و یا گیاهچه‌های جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند. گیاهچه‌ها حالت گندیدگی پیدا کرده‌اند و در داخل آن‌ها لاروهای سفید رنگ کوچکی (کرمی شکل) دیده می‌شود (خسارت لارو مگس لوبیا و یا مگس‌های مشابه)

2-ب: ریشه و طوقه قطع شده‌اند و یا خسارت دیده‌اند. شکل لارو شبیه فوق نیست.

لارو مگس لوبیا
لارو مگس لوبیا

3-الف: ریشه‌ها قطع شده‌اند و در اطراف محل آسیب‌دیده کرم‌های سفید قوسی شکل (کرم‌های سفید ریشه) دیده می‌شود (خسارت لارو سوسک نیشکر و یا دیگر کرم‌های سفید ریشه)

کرم سفید ریشه
کرم سفید ریشه

3-ب: ریشه و طوقه قطع شده است و لاروهای قهوه‌ای تا خاکستری، کمی خمیده در خاک دیده می‌شود (کرم طوقه‌بر یا اگروتیس)

طوقه بر یا آگروتیس
طوقه بر یا آگروتیس

4- الف: آثار خسارت روی برگ

4-ب: آثار خسارت روی ساقه و یا گل آذین نر و یا روی بلال

5-الف: خسارت روی برگ بدون علائم خوردگی، تجمع حشره آفت روی برگ و یا پشت برگ، آثار زردی و رنگ پریدگی و یا ترشح عسلک

5-ب: زردی و خشکیدگی جوانه مرکزی یا برگ میانی، آثار خوردگی روی برگ و یا وجود سوراخ‌های چند ردیفه روی برگ

6-الف: تجمع حشره آفت در پشت و روی برگ توأم با ترشح عسلک (خسارت شته‌)

6-ب: خسارت با ترشح عسلک همراه نیست، اما با لکه‌های رنگ پریده روی برگ همراه است. برگ‌های آلوده ممکن است خاک آلود به نظر برسند.

تجمع شته روی برگ ذرت توام با ترشح عسلک
تجمع شته روی برگ ذرت توام با ترشح عسلک

7-الف: لکه‌های رنگ پریده روی برگ. با تکان دادن برگ زنجرک‌های کوچک زرد تا سبز رنگی می‌پرند (خسارت زنجرک) در صورت عدم وجود زنجرک‌ها و مشاهده تریپس در پشت و روی برگ‌ها (خسارت تریپس)

خسارت زنجرک بر روی برگ ذرت
خسارت زنجرک بر روی برگ ذرت
خسارت آفت تریپس
خسارت آفت تریپس

7-ب: لکه‌های رنگ پریده روی برگ. برگ‌ها خاک آلود و یا غبار آلود به نظر می‌رسند. فعالیت آفت با تنیدن تار همراه است) خسارت کنه تارتن دو لکه‌ای)

8-الف: زردی و یا خشکیدگی برگ میانی و یا جوانه مرکزی (خسارت کرم ساقه‌خوار ذرت و یا کرم ساقه‌خوار نیشکر)

8-ب: آثار خوردگی روی برگ و یا وجود سوراخ‌های چند ردیفه روی برگ

خسارت کرم ساقه خوار ذرت
خسارت کرم ساقه خوار ذرت

-ب: روی برگ سوراخ‌های چند ردیفه دیده نمی‌شود و برگ‌ها به‌طور نامنظم خورده شده‌اند. لاروهایی به رنگ سبز، خاکستری، زیتونی و یا تیره با خطوط و نقوشی روی بدن روی برگ‌ها دیده می‌شوند (خسارت لارو کرم‌های برگ‌خوار مثل کرم برگخوار چغندر قند و کرم برگخوار مصری پنبه و یا خسارت کرم بر گخوار تک نقطه‌ای)

خسارت برگخوار تک نقطه ای
خسارت برگخوار تک نقطه ای

-الف: سوراخ‌هایی روی ساقه دیده می‌شود که از آنها شیره گیاهی خارج شده است. داخل ساقه‌های آسیب دیده خاک اره و فضولات لارو دیده می‌شود.

ممکن است گل‌آذین نر نیز آسیب دیده باشد و با وزش باد بشکند (خسارت کرم ساقه‌خوار ذرت و یا کرم ساقه‌خوار نیشکر)

10-ب: خسارت روی بلال به صورت تغذیه از ریشک‌ها و خوردن دانه‌های بلال

خسارت کرم ساقه خوار ذرت
خسارت کرم ساقه خوار ذرت

11-الف: لارو در داخل بلال کرم رنگ تا صورتی رنگ است (خسارت کرم ساقه‌خوار ذرت و یا کرم ساقه‌خوار نیشکر)

11-ب: لارو داخل بلال سبز رنگ و یا قهوه‌ای رنگ با خطوط و نقوشی روی بدن (لارو کرم قوزه پنبه و یا کرم بلال)

لارو کرم بلال
لارو کرم بلال

جهت آشنایی با نحوه کنترل آفات کلیک کنید

توصیه کودی ذرت

ردیف

گروه کودی

نام کود

میزان مصرف

توضیحات

1

گوگردی

بیوگوگرد آلی

200 کیلوگرم

قبل از کاشت

 

 

 

2

 

 

 

 

ریزمغذی

سولفات روی

50-25

میزان برداشت روی توسط گیاه ذرت حدود 380 گرم (190 دانه و 190 کلش) در هکتار برای 9/5 تن محصول است. در شرایط کمبود روی، سولفات روی را می‌توان همزمان با کاشت و بصورت نواری در خاک مصرف نمود. همچنین بصورت محلول‌پاشی با غلظت 3-5 در هزار در مرحله 6-7 برگی مصرف نمود.

بذرمال روی

یک لیتر

همراه با کاشت

سولفات آهن

3-5 در هزار

میزان برداشت آهن توسط ذرت حدود 2130 گرم (110 گرم دانه و 2020 گرم کلش) در هکتار برای 9/5 تن محصول است. حد بحرانی آهن در خاک با روش DTPA حدود 4/5 میلی‌گرم بر کیلوگرم بوده آهن را می‌توان از محلول‌پاشی سولفات آهن با غلظت 3-5 در هزار در مرحله 6-7 برگی مصرف نمود.

سولفات مس

1-2 در هزار

میزان برداشت مس توسط گیاه ذرت حدود 110 گرم (20 گرم دانه و 90 گرم کلش) در هکتار برای 9/5 تن محصول است. حد کفایت مس در برگ‌های گیاه 3-7 میکروگرم در هکتار ماده خشک و حد بحرانی (سمیت) مس 30-20 میکروگرم در گرم ماده خشک گزارش شده است. سولفات مس را قبل از کاشت با دیسک زیر خاک نموده و در صورت نیاز با غلظت 2-1 در هزار در مرحله 7-6 برگی، محلول‌پاشی نمود.

سولفات منگنز

3-5 در هزار

 

میزان برداشت منگنز توسط ذرت حدود 340 گرم (60 گرم دانه و 280 گرم کلش) در هکتار برای 9/5 تن محصول است. حد بحرانی منگنز در خاک با روش DTPA حدود 4/5 میلی‌گرم در کیلوگرم بوده و برای رفع کمبود می‌توان از محلول‌پاشی سولفات منگنز با غلظت 3-5 در هزار در مرحله 6-7 برگی استفاده نمود.

سولفات منیزیم

100 کیلوگرم

در مزارع شمال و غرب (سرک) در دو قسط

اسیدبوریک

 

15 کیلوگرم

میزان برداشت بور توسط گیاه ذرت حدود 190 گرم در هکتار برای 9/5 تن محصول است. کود اسیدبوریک مورد نیاز ذرت را می‌توان با دیسک زیر خاک نمود (در دو قسط). در صورت نیاز، محلول‌پاشی با غلظت 2-1 در هزار اسیدبوریک در مرحله 6-7 برگی انجام می‌گردد.

3

آلی

اسیدهیومیک

1 لیتر/کیلو

برای محاسبه ماده آلی مورد نیاز از درصد کربن آلی خاک استفاده می‌شود.

 

4

 

زیستی

کودهای زیستی به مواد جامد، مایع و یا در برخی موارد ژله مانند اطلاق می‌شود که ترکیبی از یک ماده نگهدارنده که با جمعیت انبوه از یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزی و یا فراورده متابولیک آنها ترکیب و فرموله شده است و برای تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و یا افزایش رشد و عملکرد آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقدار و نحوه مصرف کودهای زیستی محرک رشد گیاه بستگی زیادی به نوع فرمولاسیون آنها دارد. این نوع کودها به شکل مایع و یا پودری و به ندرت به صورت گرانول تولید می‌شوند.

الف) کودهای زیستی محرک رشد گیاه با فرمولاسیون مایع:    1- روش بذرمالی مقدار معینی از بذر را درون ظرف تمیزی ریخته و متانسب با بذر کود زیستی مایع را به آن اضافه می‌کنیم و محتویات ظرف حامل بذر را خوب تکان داده تا کاملا آغشته گردد در صورت آماده نبودن شرایط کاشت بذرها در مکان تمیزی (دور از نور مستقیم خورشید و در هوای سرد و خشک) نگهداری گردد (حداکثر 24 ساعت). از مرطوب کردن بیش از حد بذر باید خودداری کرد. مقدار کود زیستی مایع مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر دارد. در مورد ذرت به ازای هر کیلوگرم بذر 20-30 میلی‌لیتر از مایه تلقیح مایع توصیه می‌گردد. 2- محلول‌پاشی: معمولا در 2 تا 3 مرحله در دوره رشد سبزینه‌ای توصیه می‌شود. با توجه به سطح سبز مزرعه، مقدار کود زیستی مصرفی متفاوت است. در محلول‌پاشی کود مورد نظر می‌بایستی رقیق شود که بسته به جمعیت ریزجانداران موجود در کود رقیق‌سازی ممکن است تا صد بار هم مجاز باشد. محلول‌پاشی بهتر است که هنگام غروب آفتاب صورت گیرد.

ب: کودهای زیستی محرک رشد گیاه با فرمولاسیون پودری: مصرف کود زیستی پودری بستگی به نوع و میزان بذر دارد همچنین این کودها جهت استقرار بهتر بر روی بذر نیازمند به استفاده از یک ماده چسبنده می‌باشند. ابتدا بذر مورد نیاز را در ظرف تمیزی ریخته سپس متناسب با بذر مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده (می‌توان محلول 40 درصد صمغ عربی، 20 درصد شکر و 4 درصد متیل اتیل سلولز باشد) اضافه نموده و به خوبی هم زده سپس کود زیستی پودری را اضافه نموده و مجدداً به خوبی هم می‌زنیم. بهتر است بذرها قبل از کاشت اندکی در هوا خشک شده (سایه و در سطح تمیز) و سپس کشت شوند. در مورد ذرت 20 میلی‌لیتر محلول چسباننده و حدود 25 گرم مایه تلقیح پودری توصیه می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *