نیتروژن

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔـﺮد د .رﻧـﮓ  ﺑﺮ گ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﺛـﺮ ﻛﻤﺒـﻮد ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ زرد ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﻬﻮه اي رﻧـﮓ ﺷـﺪه و ﺧﺸـﻚ می شوند.

کمبود نیتروژن در خرما

فسفر

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮد د .در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻤﺒﻮد رﻧﮓ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳـﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ آﺑـﻲ در آﻣـﺪه و ﻧﻘـﺎط ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺮگ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺘـﺪرﻳﺞ  ﺑـﺮگ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﺮﻧـﺰه درآﻣﺪه ، ﻧﻮك ﺑﺮگ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن ﻣـیﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ اﻳﻨﻜـﻪﺗﻤـﺎ م ﺑـﺮگ  ﺧﺸﻚ ﺷﻮد.

کمبود فسفر در خرما

پتاسیم

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛﻤﺒﻮد، ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻧﻴﺰ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .اﻳـﻦ ﻋﻼﺋـﻢ در ﻣﻴـﺎن    ﮔﻮﻧﻪ متفاوت اﺳـﺖ و در ﻣـﻮرد ﻧﺨـﻞ ﺧﺮﻣـﺎ ﻋﻼﺋـﻢ ﻛﻤﺒـﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺨﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻳـﺎ ﻗﻬـﻮ  ه اي ﺗﻴـﺮه ﻣﻲ آیند در ﺻـﻮرت ﻛﻤﺒـﻮد ﺷـﺪﻳﺪ در ﻧـﻮك و ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺑﺮﮔﻬـﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﻼﺋـﻢ ﻛﻤﺒـﻮد ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در    ﻧﺨﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ و ﻛﻬﻨﻮج ﺑﻮﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑـﻮده و مصرف کود های شیمیایی پتاسیم دار ضروری است.

منیزیم

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪه و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﻞ درﺧﺖ، ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ.ﻛﻤﺒـﻮد اﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ در    ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪن ﻧﻮارﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ رﻧـﮓ زرد روﺷـﻦ در اﻣﺘـﺪاد ﺣﺎﺷـﻴﻪ  ﺑـﺮ گ های پایینی ﺑــﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﺮﻛــﺰ ﺑـﺮگ ﺑــﻪ ﺻـﻮرت ﻛــﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ (زردی بین رگبرگی) در حالت کمبود شدید نوک برگچه ها ممکن است به صورت خشکیده در بیایید.

آهن

ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .در اﺑﺘـﺪا رﮔﺒﺮﮔﻬـﺎ ﺳـﺒﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  وﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎن رﮔﺒﺮﮔﻬﺎ زرد ﻣﻲ ﺷـﻮد و در نهایت تمام برگ و قسمت های پایینی گیاه نیز زرد رنگ می گردند.

منگنز

ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﮕﻨﺰ اﺑﺘﺪا در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﺒـﻮد ﺑـﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رﻧﮓ زرد در می آیند و همراه با این زردی ﻧﻮارﻫﺎي ﺧﺸﻜﻴﺪه ﺑـﻴﻦ رﮔﺒـﺮ گ ﻫـﺎ ﻇـﺎﻫر می شود. ﺑـﺎ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻤـﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧﺸـﻜﻴﺪه و ﭘﮋﻣـﺮده در ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﺧـﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺮگ ﺣﺎﻟـﺖ  ﻟﻮﻟﻪ اي ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨـد. علاوه ب این جوانه های جدید سریع از بین می روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *