برنامه کودی انار

برنامه کودی انار

دستورالعمل تغذیه انار در صورتیکه آنالیز خاک در دسترس نیست.

برنامه کودی درختان جوان (تا 3 ساله)

 

نیتروژن (کیلوگرم به ازای هر درخت)

فسفر (کیلوگرم به ازای هر درخت)

پتاسیم (کیلوگرم به ازای هر درخت)

سال اول

0.06

0.06

0.06

سال دوم

0.100

0.100

0.100

سال سوم

0.150

0.150

0.150

برنامه کودی درختان مثمر

 

نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)

فسفر (کیلوگرم در هکتار)

پتاسیم (کیلوگرم در هکتار)

سالانه

150-160

60-70

200

منابع کودی و زمان مصرف کودهادر برنامه کودی انار

نام کود

نحوه مصرف

زمان مصرف

کود دامی  (40 تا 50 تن در هکتار

چالکود

زمستان

کودهای رایج ازته (سولفات آمونیوم، فسفات آمونیوم، اوره)

اولویت مصرف با سولفات آمونیوم است جز مناطق شمالی

چالکود انتهای سایه انداز درخت

یک سوم در زمستان بعد از برداشت محصول و قبل از تورم جوانه

یک سوم در اردیبهشت ماه بعد از گلدهی و تشکیل میوه

یک سوم دو ماه بعد

کود رایج فسفر (فسفات آمونیوم)

چالکود انتهای سایه انداز درخت

بعد از برداشت و خزان برگها در زمستان

کود رایج پتاسه (سولفات پتاسیم)

چالکود انتهای سایه انداز درخت

بعد از برداشت و خزان برگها در زمستان

کود رایج کلسیمه (سولفات کلسیم)

چالکود انتهای سایه انداز درخت

بعد از برداشت و خزان برگها در زمستان

کود رایج منیزیمی (سولفات منیزیم)

چالکود انتهای سایه انداز درخت

بعد از برداشت و خزان برگها در زمستان

عناصر میکرو (سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز و سولفات روی)

در صورت مصرف خاکی به صورت چالکود

در اواخر زمستان

تغذیه تکمیلی بر اساس محصولات ماتیلدا

کاربرد به صورت کود آبیاری یا محلول پاشی

عنصر

دوره زمانی مصرف

میزان مصرف

پتاسیم (کا پنجاه ماتیلدا)

زمان رنگ گیری میوه ها و بعد از برداشت

 محلول پاشی با دز 3 در هزار

اسید هیومیک پودری ماتیلدا

در زمان تورم جوانه

3 تا 5 کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری یا 1 تا 1.2 در هزار به صورت محلول پاشی

کلسیم(کلسیم پودری ماتیلدا)

یک ماه بعد از تشکیل میوه، پس از ریزش گلبرگها تا قبل از برداشت

محلول پاشی 1.5تا 2 در هزار

روی (کلات روی ماتیلدا)

بعد از برداشت میوه، قبل از خزان برگها، در زمان تورم جوانه

محلول پاشی با دز 0.5 تا 1 در هزار

منگنز (کلات منگنز ماتیلدا)

در زمان تشکیل میوه تا قبل از رنگ گیری میوه

محلول پاشی با دز 0.5 تا 1 در هزار

آهن (کلات آهن 6 درصد ماتیلدا)

قبل از گلدهی

محلول پاشی با دز 1 در هزار

بور

قبل از تورم جوانه، بعد از برداشت میوه و قبل از خزان برگها

 

فروت ست

قبل از تورم جوانه و دو ماه پس از تشکیل میوه گل اول

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *