پایگاه دانش

دسته بندی: کشت خاکی و هیدروپونیک

کشت خاکی و هیدروپونیک

گلخانه خاکی

گلخانه، محيطي است كه در آن عوامل محدودكننده رشد، قابـل كنتـرل باشـد. در اغلب گلخانه هاي ايران، كليه عوامل محيطي به طور دقيقي نظارت نميشوند

ادامه »

هیدروپونیک

چرا هیدروپونیک مواجه شدن کشاورزی امروز با، عوامل محدود کننده در خاک مثل میکروارگانيسم هاي بيماريزا و نماتدها، pH  نامناسب، بافت سنگین، زهكش ضعيف، تخريب

ادامه »