پایگاه دانش

دسته بندی: مدیریت آفات و بیماریها در گلخانه

مدیریت بیماریها در گلخانه

در سالهاي اخیر، سطح زیرکشت محصولات گلخانه اي به دلیل وجود مزایاي مختلفی مانند: عملکرد بالاي تولید محصول در گلخانه، تولید خارج از فصل، کیفیت

ادامه »

مدیریت آفات در گلخانه

افزایش جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای غذا منجر به افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای شده است. ضرورت مدیریت بهینه و تلفیقی در

ادامه »