پایگاه دانش

دسته بندی: محصولات ما

کودهای زیستی

  روت گاردین(ویژه بری) عنصر تشکیل دهنده درصد باکتری فعال 10 آمینو اسید 86 رطوبت 4

ادامه »

ضدشوری

معجزه گر خاک عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 3 3 6 عنصر تشکیل دهنده آهن منگنز روی درصد 0.1 0.07 0.07 آنتی سالت

ادامه »

کودهای ویژه

کمپلکس عنصر تشکیل دهنده آمینو اسید نیتروژن پتاسیم مولیبدن درصد 1 2 6 0.01 عنصرتشکیل دهنده عصاره جلبک دریایی آهن منگنز – درصد 1 0.1

ادامه »

کودهای ماکرو

کـــودهای ماکـــرو کلسی فلکس(کلسیم مایع) جزئیات کامل و خرید محصول کلسیم پودری(کلبر) جزئیات کامل و خرید محصول کافلکس(پتاس بالا) جزئیات کامل و خرید محصول سولفات

ادامه »

کودهای میکرو

مولی فلکس(مولیبدن مایع) عنصر تشکیل دهنده مولیبدن درصد 17 اف ای فلکس( کلات آهن6درصد) عنصر تشکیل دهنده آهن کل آهن کلاته درصد 6 4.6 اف

ادامه »

کودهای کامل

20-20-20 عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 20 20 20                            

ادامه »
محصولات ما

محرک رشد و ضد تنش

جلبک دریایی ماتیلدا عنصر تشکیل دهنده عصاره جلبک دریایی آلژنیک اسید آمینواسید آزاد هیومیک اسید درصد 11 3.7 1 2          

ادامه »