پایگاه دانش

دسته بندی: کود

آشنایی با کودها و سموم

کودهای آلی

کودهای آلی در طیف وسیعی تعریف میشوند، نه تنها شامل مواد آلی حاصل از کودهای دامی و بقایای گیاهی هستند،بلکه مواد حاصل از فعالیت جاندارانی

ادامه »
آشنایی با کودها و سموم

کودهای محلول پاشی

فرایندهایی که محلول غذایی روی شاخ و برگ بکار برده می شود عمدتاً شامل جذب سطحی شاخ و برگ، نفوذ کوتیکولی، جذب به قسمت های

ادامه »

کود زیستی

کود زیستی چیست؟ یک ماده حاوی میکروارگانیسم های زنده است که ویژگی های مفیدی را برای رشد و نمو گیاه نشان می دهد. مکانیسم های

ادامه »

انواع کود های ماکرو

متوسط غلظت (%) عناصر پر مصرف در بعضی از کودهای شیمیایی تجاری نام کود نیتروژن p2o5 k2o s ca mg نیترات آمونیوم 34 – –

ادامه »