پایگاه دانش

دسته بندی: سم

علف کش ها

علف کش های سیستمیک ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل) علفکش سیستمیک، انتخابی و تماسی از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید می باشد که سبب تخریب غشای سلولی

ادامه »

نماتدکش

نماتد کش ولوم (فلوپیرام) نماتد کش جدید دارای ماده موثره فلوپیرام می باشد. فلوپیرام از گروه بیرینیدیل اتیل بنزامیدها می باشد که در زنجیره تنفسی

ادامه »

حشره کش ها

حشره کش های سیستمیک اسپیروتترامات(مونتوو) SC 60% موونتو حشره کش سیستمیک و جدید و عضوی از گروه شیمیایی از چرخه  کتونول ها و از دسته

ادامه »

قارچ کش

قارچ کش های سیستمیک قارچ کش تماسی و سیستمیک جدید جهت کنترل بیماری سفیدک حقیقی جالیز با ویژگی پیشگیری کننده و درمان کنندگی می باشد.

ادامه »