پایگاه دانش

دسته بندی: آشنایی با کودها و سموم

آشنایی با کودها و سموم

کودهای آلی

کودهای آلی در طیف وسیعی تعریف میشوند، نه تنها شامل مواد آلی حاصل از کودهای دامی و بقایای گیاهی هستند،بلکه مواد حاصل از فعالیت جاندارانی

ادامه »
آشنایی با کودها و سموم

کودهای محلول پاشی

فرایندهایی که محلول غذایی روی شاخ و برگ بکار برده می شود عمدتاً شامل جذب سطحی شاخ و برگ، نفوذ کوتیکولی، جذب به قسمت های

ادامه »

علف کش ها

علف کش های سیستمیک ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل) علفکش سیستمیک، انتخابی و تماسی از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید می باشد که سبب تخریب غشای سلولی

ادامه »

کود زیستی

کود زیستی چیست؟ یک ماده حاوی میکروارگانیسم های زنده است که ویژگی های مفیدی را برای رشد و نمو گیاه نشان می دهد. مکانیسم های

ادامه »

نماتدکش

نماتد کش ولوم (فلوپیرام) نماتد کش جدید دارای ماده موثره فلوپیرام می باشد. فلوپیرام از گروه بیرینیدیل اتیل بنزامیدها می باشد که در زنجیره تنفسی

ادامه »

حشره کش ها

حشره کش های سیستمیک اسپیروتترامات(مونتوو) SC 60% موونتو حشره کش سیستمیک و جدید و عضوی از گروه شیمیایی از چرخه  کتونول ها و از دسته

ادامه »

قارچ کش

قارچ کش های سیستمیک قارچ کش تماسی و سیستمیک جدید جهت کنترل بیماری سفیدک حقیقی جالیز با ویژگی پیشگیری کننده و درمان کنندگی می باشد.

ادامه »

انواع کود های ماکرو

متوسط غلظت (%) عناصر پر مصرف در بعضی از کودهای شیمیایی تجاری نام کود نیتروژن p2o5 k2o s ca mg نیترات آمونیوم 34 – –

ادامه »