کمپلکس

عنصر تشکیل دهندهآمینو اسیدنیتروژن پتاسیم مولیبدن
درصد1260.01
عنصرتشکیل دهندهعصاره جلبک دریاییآهنمنگنز
درصد 10.10.07

ویژه باغی1

عنصر تشکیل دهندهفسفر نیتروژن پتاسیم آهن مولیبدن
درصد32164.20.020.004
عنصرتشکیل دهندهمسرویمنگنزبورگوگرد
درصد0.20.450.0250.242.5

ویژه باغی2

عنصر تشکیل دهندهفسفر نیتروژن پتاسیم آهن
درصد55370.2
عنصرتشکیل دهندهمسرویمنگنزگوگرد
درصد 0.08 0.30.29


ویژه زراعی1

عنصر تشکیل دهندهفسفر نیتروژن پتاسیم آهن منیزیم
درصد20105.51 3
عنصرتشکیل دهندهمسرویمنگنزگوگرد بور
درصد0.1 0.40.43.50.17

ویژه زراعی2

عنصر تشکیل دهندهفسفر نیتروژن پتاسیم آهن منیزیم
درصد611201 1
عنصرتشکیل دهندهمسرویمنگنزگوگرد
درصد0.05 0.40.48

ویژه یونجه1

عنصر تشکیل دهندهفسفر نیتروژن پتاسیم آهن مولیبدن
درصد223150.5 0.01
عنصرتشکیل دهندهکلسیماسیدآمینهمنگنزروی
درصد1 10.50.5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *