پایگاه دانش

علائم کمبود عناصردرخرما

نیتروژن ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔـﺮد د .رﻧـﮓ  ﺑﺮ گ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد

ادامه »

آفات وبیماریهای خرما

زنجرک خرما زنجره خرما با نام علمی Bergevin Ommatissus binotatus   که حشره ماده بالدار دارای رنگ زرد روشن مایل به سبز بوده و طول بدن

ادامه »

تغذیه خرما

نیاز غذایی خرما کودهای آلی حداقل هر دوسال یکبار باید مقدار 50-30 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده در خاک پای درختان خرما پخش و مخلوط گردد

ادامه »

گیاهشناسی خرما

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera  گیاهی تک لپه، گرمسیری و نیمه گرمسیری است. خرما به عنوان پنجمین محصول باغی کشور 1/3 میلیون تن در

ادامه »

بیماریهای گردو

عامل این بیماری باکتری Xanthomonas arboricola  pv. juglandis   است. که این باکتری میله ای شکل است. علائم بیماری شرایط مساعد بیماری پیشگیری کنترل شیمیایی ﺷﺎﻧﻜﺮﻫﺎي

ادامه »

تغذیه گردو

با در نظر گرفتن نتایج آزمون خاک و برگ و با توجه به سن درخت گردو به ازای هر درخت سالیه 1- 0/5 کیلوگرم ازت

ادامه »

گردو

گیاه شناسی گردو با نام علمی Juglans regia درختانی خزان‌پذیر با برگ های متناوب از نوع  شانه‌ای فرد با گوشوارک و برگچه های دندانه‌دار است.

ادامه »

کودهای زیستی

عناوین1  2 روت گاردین(ویژه بری)   روت گاردین(ویژه بری) عنصر تشکیل دهنده درصد باکتری فعال 10 آمینو اسید 86 رطوبت 4

ادامه »

ضدشوری

معجزه گر خاک عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 3 3 6 عنصر تشکیل دهنده آهن منگنز روی درصد 0.1 0.07 0.07 آنتی سالت

ادامه »