مشاوره در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت کشت های هیدروپونیک و خاکی

خدمات مشاوره ای شرکت دانش سبز ماهان شامل موارد زیر می باشد

1- انتخاب نوع محصول

2- انتخاب نوع کشت (خاکی یا هیدروپونیک)

3-تعیین زمان کشت و نحوه آماده سازی بسترو انتخاب روش کاشت

4- مدیریت تغذیه در کشت خاکی و هیدروپونیک ( ارائه برنامه تغذیه ای خاص هر محصول با توجه به نوع کشت)

5- مدیریت اقلیم گلخانه (کنترل دما، تهویه، رطوبت)

6- مدیریت آبیاری

7- مدیریت آفات (ارائه اطلاعات بروز و کاربردی در کنترل آفات)

8- مدیریت بیماریها (ارائه اطلاعات به روز و کاربردی در زمینه شناسایی و کنترل بیماریها)

9- مدیریت برداشت