قارچ کش

قارچ کش های سیستمیک

آزوکسی استروبین + دیفنوکونازول(ارتیواتاپ) EC%32.5

ارتیواتاپ

قارچ کش تماسی و سیستمیک جدید جهت کنترل بیماری سفیدک حقیقی جالیز با ویژگی پیشگیری کننده و درمان کنندگی می باشد.

مکانیسم عمل قارچ کش ارتیواتاپ

ارتیواتاپ حاوی ماده موثره آزوکسی استروبین (300 گرم در لیتر) + دیفنوکونازول (125 گرم در لیتر) است که آزوکسی استروبین منبع تامین انرژی سلول در قارچ را از بین می برد و دیفنوکونازول دیواره سلولی را از بین می برد

نحوه اثر آزوکسی استروبین

 

آزوکسی استروبین مانع از جوانه زنی اسپور قارچ شده و همراه با فاز نفوذی قارچ هر دو ماده موثره به هیف در حال رشد در محل های مختلف حمله کرده و به دلیل کمبود انرژی (ممانعت از تبدیل ATP در زنجیره تنفسی) و نبود استرول (جلوگیری از تشکیل غشا سلولی)  عوامل بیمارگر نمی توانند اسپور تولید کنند و نسل بعدی را تشکیل دهند. بر اساس تاثیر سیستمیک در برگ و اثر ترانسلامینار آزوکسی استروبین و دیغنوکونازول این قارچ کش رشد هیف های قارچ را همزمان با فاز تکثیر قارچ متوقف می کند

هم افزایی و اثر تکمیل کنندگی سم ارتیواتاپ و هر کدام ازم واد موثره به تنهایی در کنترل برخی بیماری ها

میزباناورتیواتاپآزوکسی استروبیندیفنوکونازولنام عمومی قارچنام علمی قارچ
همه سبزیجاتبسیار خوبخوبخوبسفیدک پودریLeveillula taurica
خانواده کدوئیانبسیار خوبخوبخوبسفیدک پودریPodosphaera fuliginea
کدوئیان، گوجه، بادمجانبسیار خوبخوبخوبسفیدک پودریErysiphe orontii
سیب زمینی، گوجه فرنگی، هویجبسیار خوبخوبخوبلکه برگیAlternaria solani
پیاز و سیرخوبخوبضعیفلکه بنفش پیازAlternaria porri
گوجه فرنگی و سبزیجات برگیبسیار خوبمتوسطخوبلکه برگی سپتوریاییSeptoria spp
گوجه فرنگی، کدوئیان و سیب زمینیبسیار خوبمتوسطخوبآنتراکنوزColletotrichum spp
پیاز، گوجه فرنگیبسیار خوبخوبخوبلکه خاکستری برگیStemphylium spp
کدوئیان، فلفل، بادمجانخوبمتوسطضعیفپوسیدگی اسکلروتینیاییSclerotinia spp
کدوئیان، گوجه فرنگیخوبمتوسطخوباسکب / کپک برگیCladosporium spp
پیاز و سیربسیار خوبخوبمتوسطزنگ پیاز و سیرPuccinia allii
از ترکیب مشترک اورتیواتاپ به جای ترکیبات استروبیلورین و یا تریازول به تنهایی ، علیه لکه برگی ها و سفیدکهای پودری استفاده
نمایید تا از بروز مقاومت در برابر این گروه های شیمیایی در مزرعه تان جلوگیری نمایید.

موارد مصرف: پیشگیری، درمان و جلوگیری از تکثیر اسپور قارچ شامل سفیدک پودری، لکه موجی،شانکر ساقه و بوته میری گوجه، سبزی و صیفی و سفیدک پودری جالیز
 میزان مصرف: سفیدک حقیقی جالیز 1 لیتر در هکتار در مزرعه و 750 میلی لیتر در 1000 لیتر آب در گلخانه بمحض دیدن اولین علائم بیماری در برگها

دوره کارنس درگوجه فرنگی 3 روز و در خیار دو روز است

بیماریهای گوجه فرنگی که در اثر مصرف اورتیواتاپ با دز مصرفی 750 سی سی تا یک لیتر در هکتار کنترل شده اند

بیماریعامل بیماریمیزان کنترل
لکه موجی آلترناریاییAlternaria solani / alternataبسیار خوب
سفیدک پودریLeveillula taurica / Erysiphe orontiiبسیار خوب
پوسیدگی میوهRhizoctonia solaniبسیار خوب
پوسیدگی کرکیPyrenochaeta lycopersiciبسیار خوب
لکه برگی سپتوریاییSeptoria lycopersiciخوب
لکه برگی خاکستریStemphyllium lycopersiciخوب
آنتراکنوزColletotrichum spp.خوب
کپک برگیCladosporium fulvumخوب
برای کنترل بیماری سفیدک پودریLate Blight از ترکیباتی بر پایه مفنوکسام، ماندیپروپامید و کلروتالونیل استفاده کنید.
برای کنترل بیماری بوتریتیس از ترکیبات فلودیوکسینیل یا سیپرودیتیل استفاده نمائید.

بیماریهایی که در فلفل ها و پیاز ها توسط اورتیوا تاپ با مصرف 750 سی سی تا یک لیتر در هکتار کنترل می شوند

بیماریعامل بیماریمیزان کنترل
سفیدک پودری فلفلLeveillula tauricaبسیار خوب
لکه برگی فلفلCercospora capsiciبسیار خوب
آنتراکنوز فلفلColletotrichum gloeosporioidesبسیار خوب
پوسیدگی زغالی فلفلMacrophomina phaseolinaبسیار خوب
سفیدک داخلی سیر و پیازPeronospora destructorبسیار خوب
بلایت برگی سیر و پیازStemphylium sp.بسیار خوب
زنگ سیر و گیازPuccinia alliiبسیار خوب
لکه برگی آلترناریایی سیر و پیازAlternaria porriبسیار خوب

بیماریهایی که در کدوییان توسط اورتیوا تاپ با مصرف 750 سی سی در هکتار کنترل می شوند

بیماریعامل بیماریمیزان کنترل
سفیدک پودریErysiphe sppبسیار خوب
سفیدک پودریLeveillula tauricaبسیار خوب
سفیدک پودریSphaerotheca fuligineaخوب
لکه برگی آلترناریاییAlternaria sppبسیار خوب
آنتراکنوزColletotrichum sppبسیار خوب
لکه سیاهMycosphaerella melonis (Didymella b.)بسیار خوب
پوسیدگی زغالی، بلایت خاکستری ساقهMacrophomina phaseolinaبسیار خوب
پوسیدگی رایزوکتونیاییRhizoctonia solaniبسیار خوب
سفیدک داخلیPseudoperonospora cubensisخوب
سفیدک داخلیPeronospora parasiticaخوب
جربCladosporium cucumerinumخوب

بیماریهای حبوبات که با اُرتیواتاپ به میزان 750 سی سی تا یک لیتر در هکتار کنترل می شوند

بیماریعامل بیماریمیزان کنترل
بلایت آلترناریاییAlternaria spp.بسیار خوب
آنتراکنوز لوبیاColletotrichum lindemuthianumبسیار خوب
لکه زاویه ایIsariopsis griseolaبسیار خوب
پوسیدگی زغالیMacrophomina phaseolinaبسیار خوب
بلایت جنوبیSclerotium rolfsiiبسیار خوب
زنگ لوبیاUromyces appendiculatusبسیار خوب
برق زدگیPhoma exiguaخوب
شانکر/ پوسیدگی رایزوکتونیاییPhoma exiguaخوب
برق زدگی لوبیاAscochyta pisiبسیار خوب
سفیدک پودریErysiphe polygoniبسیار خوب
لکه سیاهMycosphaerella /Ascochyta pinodesخوب
برق زدگی نخودAscochyta rabieiبسیار خوب

بیماریهای درختان میوه( هسته دارها، بادام ، گلابی و انگورها) که با دز 750 سی سی تا یک در هزار توسط اورتیواتاپ کنترل می شوند.

بیماریعامل بیماریمیزان کنترل
سفیدک پودریPodosphaera/Sphaerotheca sppبسیار خوب
لکه برگی / پوسیدگی مغز میوهAlternaria sppبسیار خوب
جربCladosporium (Venturia)carpophilumبسیار خوب
زنگTranzschelia discolorبسیار خوب
پوسیدگی قهوه ای / آتشکMonilia/Monilinia spp.خوب
آنتراکنوزColletotrichum Glomerella sppخوب
سفیدک پودریUncinula necatorبسیار خوب
پوسیدگی سیاهGuignardia bidwelliiبسیار خوب
سفیدک داخلیPlasmopara viticolaخوب
زوالPhomopsis viticolaهوب

دیمتومورف+آمتوکترادین (اوروگو)

اوروگو

 

قارچ کش سیستمیک که جهت کنترل سفیدک داخلی انگور، سبزی و جالیز، کدوئیان، و بلایت آخر فصل سیب زمینی و گوجه فرموله شده است.

مکانیسم عمل

اوروگو با دارا بودن دو ماده موثره دیمتومورف (225 گرم در لیتر) و آمتوکترادین (300 گرم در لیتر) است که آمتوکترادین از گروه شیمیایی تریازول – پیریمیدیلامین است که  از طریق اختلال در زنجیره انتقال الکترون فتوسنتزی و دیمتومورف از گروه شیمیایی سینامیک اسید آمیدها بوده از طریق جلوگیری از سنتز فسفولیپیدها و اختلال در ساخت دیواره سلول باعث کنترل عوامل بیماری زا می شوند. از آنجایی که این قارچ کش دارای دو ماده موثره متفاوت است ریسک مقارمت به قارچ کش را کاهش می دهد.

میزان و موارد مصرف قارچ کش اوروگو

جهت کنترل سفیدک پودری انگور و سفیدک پودری کدوئیان با دز 1-0.7 در هزار  استفاده می شود. جهت کنترل سفیدک پوری خیار با دز 0.7 در هزار با فاصله سم پاشی 7 روز کنترل مناسبی از سفیدک پودری خیار را بر عهده دارد.

جهت جلوگیری از بروز مقاومت به قارچ کش اوروگو از استفاده بیش از دو نوبت متوالی در یک دوره کشت اجتناب شود

سیگنوم

سیگنوم

قارچ کش سیستمیک جدید با اثر حفاظتی و معالجه کننده می باشد. این قارچ کش از دو ماده موثره بوسکالید و پیراکلواستروبین تشکیل شده است

این قارچ کش قابلیت حرکت به صورت سیستمیک و سیستمیک موضعی در برگ ها و بافت های گیاهی را دارد.

مکانیسم عمل

پیراکلواستروبین بازدارنده تولید انرژي در غشـــــــاي داخلی میتوکندري از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس III) اسـت که سبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژي میشود.

بوسـکالید نیز با ایجاد  اختلال در عملکرد کمپلکس II در زنجیره انتقال الکترون درغشــــاي داخلی میتوکندري در متابولیســم سلول قارچ مشـــکل ایجاد کرده و تولید انرژي را متوقف می نماید.

اثر تکمیل کننده این دو مولکول روي یکدیگر عملکرد بهتر و قویتري درکنترل بیماري آلترناریا فراهم می آورد.

از این قارچ کش در ایران جهت کنترل آلترناریا گوجه فرنگی و سیب زمینی با دز مصرفی 0/5 کیلوگرم در هکتار استفاده می شود

ســــیگنوم جهت کنترل بوتریتیس توت فرنگی و اســـــکلروتینیاي کاهو با دز 1/5کیلو در هکتار در سازمان حفظ نباتات در حال ثبت است

کنترل آلترناریا با سیگنوم
تاثیر قارچ کش سیگنوم در کنترل بیماری آلترناریا
 • سیـگنوم داراي اثـر ( اَگ سِلِنس ) مـیباشـد. که به معنی داشـتن آثار مثبت روي گیاه فراتر از فواید ناشی از کنترل صرف بیماري میباشد.
  در گوجه فرنگی و سیب زمینی این ویژگی به صورت هاي مختلف خود را نشـان می دهد :
  افزایش سرسبزي و شادابی گیاه دراثر افزایش فرآیند فتوسنتز
  افزایش کیفیت و عملکرد محصـــــول (رنگ گیري بهتر در گوجه فرنگی و افزایش تعداد و اندازه غده سیب زمینی و نیز بازارپسندي آن)
  افزایش مقاومت به تنشهاي محیطی (سرما، گرما و خشکی)

نکته

بیماري آلترناریا یکی از شـایعترین بیماریهاي قارچی در گوجه فرنگی و سـیب زمینی میباشد. از آنجا که پیشبینی زمان رخداد بیماري بســیار مشـــکل و میزان خسـارت بسـیار بالا میباشد.

بهترین روش مبارزه استفاده از سیگنوم به صورت پیشگیري و پیش از ظهور نخستین نشانه هاي بیماري است. به هرحال احتمال افزایش وقوع بیماري در شرایط زیر وجود دارد :

 • افزایش تنشهاي محیطی مانند خشکی
 • دوره هاي متناوب خشکی و بارندگی
 • ظهور آفات و عدم مدیریت صحیح تغذیه گیاه

کولیس % 30 سوسپانسیون

کولیس

کولیس قارچکشـــی جدید با ویژگی سیســـتمیک محدود میباشد که براي پیشـــــــگیري و درمان سفیدك پودري و لب شتري در درختان هلو و شلیل و نیز کنترل سفیدك پودري در خیار و گوجه فرنگی  در ایران ثبت شده است.

وجود دو قارچکش با نحوه عمل متفاوت موجب کنتــرل نــژادهاي مقاوم به قارچ کشهاي رایج میگردد. علاوه بر این بـروز پدیده مقاومت در قارچها را نیز به تأخیر میاندازد.

کولیس براي زنبورعسل، پرندگان، ماهیها و سایر حیوانات بیخطر می باشد. کولیس در خاك به سرعت تجزیه شده و هیچ اثر منفی زیســت محیطی بر جاي نخواهد گذاشت.

دوره کارنس کولیس براي هلو و شـلیل 7روز و براي خیار و گوجه فرنگی 3روز میباشــد و بعد از طی این دوره هیچ نوع بقایایی در میوه ها برجاي نمی ماند.

به واسطه چنین توانایی هایی کولیس را میتوان در برنامه هاي مدیریت تلفیقی آفات و نیز تولید محصــــول سالم استفاده نمود

مکانیسم عمل کولیس

کولیس پس از سمپاشی سریعاً وارد بافت برگ شده و بصـورت محدود در برگ منتشـر میگردد. کولیس به واسطه ویژگی درمان کنندگی، اندام هاي قارچ عامل بیماري را در داخل برگ از بین میبرد.

همچنین مقادیري از کولیس نیز در ســــطح برگ باقیمانده و مانع نفوذ عوامل بیماريزا به بافتهاي برگ گردیده و از بروز بیماري پیشـــــگیري به عمل می آورد.

کولیس ترکیبی از دو قارچکش قدرتمند با نحوه عمل متفاوت میباشد. کولیس بطور همــزمان باعث ایجاد اختلال در زنجیــره انتقال الکتـــرون در کمپلکس هاي II و III در میتوکندري ســـــــلولهاي قارچ عامل بیماري میگردد.

قارچ عامل بیماري به دلیل اختلال در تنفس سـلولی دچار کاهش انرژي شده و توانایی رشد و تقسـیم سلولی را از دست داده و در نهایت از بین مــیرود.

کولیس با نحوه عمل دوگانه خود علاوه بــرتوانایــی کنتــرل طیف گسترده تر موجب کنترل بهتر عامل بیماریزا می شود

از این قارچ کش برای کنترل سفیدک پودری خیار به میزان 400سی سی در هکتار، سفیدک سطحی هلو و لب شتری هلو و شلیل با دز 0/5 در هزار و سفیدک پودری گوجه فرنگی با دز 0/5 لیتر در هکتار استفاده می شود.

کولیس در کشـــورهاي اروپایی علاوه بر سفیدک هاي پودري جهت کنترل آلترناریا، زنگ و کپک خاکستري رز و دیگر گیاهان زینتی به ثبت رسیده است

کولیس را در خیار حداکثر تا سه بار در هر دوره رویشی و در تناوب با سموم دیگر با نحوه عمل متفاوت بکار ببرید

میزان مصرف کولیس

بهترین زمان مصرف کولیس در درختان میوه همزمان با تورم جوانه و ظهور اولین نشانه های بیماری است

زمان مصرف کولیس

نکات مهم
به منظور کنترل بهتر بیماري، کولیس را به صورت پیشگیري و پیش از بروز نشانه هاي بیماري به کار برید.
با توجه به میزان آلودگی سمپاشی را هر 7 تا 10روز یکبار تکرار نمائید.

کابریودو

کابریودو

کابریودو، قارچکشـــــی متشـــــکل از دو ماده مؤثره پیراکلواستروبین و دیمتومورف است با خاصـیت حفاظتی، درمانی و تحرك در گیاه به صـورت سیستمیک موضعی، که جهت کنترل بیماري آلترناریاي گوجه فرنگی به ثبت رسیده است.

پیراکلواستروبین بازدارنده تولید انرژي در غشـاي داخلی میتوکندري از طریق ممانعت از چرخه انتقال الکترون در سیتوکروم (کمپلکس III) است که سـبب توقف تولید ATP و در نتیجه تولید انرژي میشود.
دیمتومورف بازدارنده فعالیت اسید سینامیک اسـت که در نتیجه منجر به زوال دیواره سـلول قارچ میشـود. دیمتومورف در تمام مراحل ســیکل زندگی قارچ فعال میباشد )به جز مرحله تشـــکیل زئوسپور.

قارچها در مرحله تشـــکیل اووسپور و اسپورانژیوسپور نسبت به دیمتومورف حسـاس هسـتندو اگر قبل از مرحله هاگزایی استفاده شود بازدارندگی کامل حاصل خواهد شد.

مزایای مصرف کابریودو

 • اثر تکمیل کننده دو ماده مؤثره موجود در کابریودو (پیراکلواستروبین و دیمتومورف) و در نتیجه کنترل مناسب بیماري.
 • کنترل مؤثر هر دو گونه بیماري Alternaria solani; Alternaria alternata

کابریودو در کشورهاي اروپایی عـلاوه بر آلتـرناریا، جـهت کنترل سفیدك داخلی(دروغی) خانواده کـدوییان، کاهو، گوجه فرنگی و سیب زمینی به ثبت رسیده است.

به منظور مدیریت بروز مقاومت از به کاربردن کابریودو بیش از سه در هر فصل خودداري نمایید

توصیه مصرف کابریودو

کابریودو دارای ویژگی اگ سلنس می باشد

ویژگی اَگ سِلِنس : افزایش عملکرد و کیفیت محصــول و نیز افزایش (مقاومت به تنشهاي محیطی ) سرما، گرما و خشکی

اَگ سِلِنس به معناي داشـــتن آثار مثبت روي گیاه فراتر از فواید ناشـــی از کنترل صرف بیماري میباشد.
در گوجه فرنگی این ویژگی بدین صورت قابل مشاهده است:
افزایش سرسبزي و شادابی گیاه گوجه فرنگی در اثر افزایش فرآیند فتوسنتز.
افزایش عملکرد و کیفیت محصول (رنگ گیري بهتر گوجه فرنگی)
افزایش مقاومت به تنشهاي محیطی (سرما، گرما و خشکی)

دز و زمان مصرف

کابریودو جهت کنترل بیماری آلترنیای گوجه فرنگی به میزان 2 لیتر در هکتار مصرف می شود.

بهترین روش مبارزه استفاده از کابریودو  به صورت پیشــگیري و پیش از ظهور نخستین نشانه هاي بیماري است

قارچکش فولیکور

فولیکور

نام عمومی : ( تبوکونازول روغن در آب 250) tebuconazole
موارد مصرف : زنگ زرد گندم
بسته بندی : 1لیتری
تيوكونازول قارچ‌كش سيستميك با خاصيت حفاظتي، درماني و ريشه‌كني عامل بيماري از گروه تري آزول‌ها مي باشد كه با جلوگيري از سنتز ماده ارگوسترول توسط پاتوژن، در متابوليسم عامل بيماري قارچي تداخل نموده در نتيجه به علت نبودن ماده استرول كه براي ساخت غشاي سلولي قارچ ضروري مي‌باشد.
مقدار و زمان مصرف : عليه زنگ زرد گندم به ميزان يك ليتر در هكتار
طرز تهيه محلول سم : ابتدا مخزن سمپاش را تا نصف از آب پر كرده و در حاليكه همزن كار مي‌كند مقذار توصيه شده تبوكونازول را در مخزن سمپاش ريخته و بقيه آب را به آن بيافزائيد تا غلظت مورد نظر حاصل گردد .
مقدار آب در هكتار : مقدار مصرف آب در غلات با سمپاش‌هاي زميني 400 – 300 ليتر در هكتار مي‌باشد و براي ساير محصولات زراعي حجيم و متراكم مقدار آب بيشتري به ويژه در شرايط آب و هوايي گرم و خشك توصيه مي شود . تبوكونازول را مي‌توان در سمپاشي‌هاي هوايي نيز مصرف كرد. مقدار آب مصرفي در سمپاشي‌هاي هوايي 30 ليتر در هكتار مي‌باشد .
دوره كارنس : فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول براي غلات 35 روز مي‌باشد .
احتياطات لازم: تبوكونازول بايد در بسته بندي‌هاي اصلي ، دور از مواد غذايي انسان ، دام و دور از دسترس كودكان در محلي امن نگهداري شود. توصيه مي‌شود، در زمان مصرف حتي‌الامكان از پوشش‌هاي مناسب، عينك‌هاي محافظ چشم و دستكش استفاده شود . بعد از اتمام سمپاشي دست ها و صورت خود را با آب كافي و صابون بشوئيد. بعد از سمپاشي از ريختن بقاياي سم در آب هاي راكد خودداري كنيد و سمپاش را كاملاَ شستشو دهيد.
شرايط نگهداري: تبوكونازول بايد در محيطي خشك و خنك با تهويه مناسب و در بسته بندي هاي اصلي نگهداري شود ، پايداري آن در سرما تا 6- درجه سانتي‌گراد است .
شركت سازنده : باير كراپ ساينس آلمان

دومارک

دومارک

نام عمومی: ( تتراکونازول ) tetraconazole

موارد مصرف: سفیدک پودری جالیز

قارچ‌کش دومارک قارچ کشی سیستمیک جهت کنترل بیماری‌های سطحی سیب و محصولات جالیزی کاربرد دارد.

معرفی و ویژگی های قارچ‌کش دومارک

 • قارچ کشی با اثر پیشگیری، درمان و ریشه‌کنی عامل بیماری‌زا
 • جذب از طریق برگ و ساقه به صورت آکروپتالی
 • جلوگیری از سنتز ارکوسترول در قارچ عامل بیماری
 • دوره کارنس کوتاه (3 روز برای جالیز و 14 روز برای سیب)
 • متعلق به گروه تری آزول‌ها
توصیه مصرف سم دومارک

قارچ کش رانمن SC40%

رانمن

نام عمومی : سیازوفامید 40% سوسپانسیون

موارد مصرف: سفیدک داخلی انگور،خیار،هندوانه،زنگ سفید در شاهی،بلایت گوجه فرنگی ،سیب زمینی

رانمن قارچکش بسیار موثر ،کم مصرف و قدرتمند با اثر حفاظتی و تماسی است، که دارای خاصیت سیستمیک محدود بوده و با حرکت به سمت جوانه ها قدرت کنترل بیماری‌ها را در برگ‌هایی که بس از سمپاشی ظاهر می‌شوند نیز دارا می‌باشد.رانمن با کمترین خطر برای محیط زیست و مقاومت در برابر آبشویی و حفاظت طولانی گیاه بیشتر بیماری‌ها به ویژه سفیدک داخلی (دروغین،کرکی) فیتوفتورا و زنگ سفید را به خوبی کنترل می‌کند.

روش تاثیر متفاوت با سایر قارچ کش ها برای مدیریت مقاومت

با کمترین مقدارمصرف در میان قارچ‌ کش‌ ها بهترین اثر را در کنترل سفیدک‌های داخلی دارد.

پریویکور انرژی

previcure-energy

نام عمومی : فوستیل آلومینیوم+پروموکارب

موارد مصرف : بوته ميري (پيتيوم – فيتوفتورا) جاليز

بسته بندی : یک ليتري

 ماده موثر31% فوستيل آلومينيوم + 53% پروپاموكارب

فرمولاسيونمايع قابل حل در آب

ويژگي‌هاي منحصر به فرد پريويكور انرژي :

 • بهترين محافظ گياه داراي دو ماده موثر و طرز تاثير متفاوت
 • تنها قارچ‌كش اختصاصي براي كنترل بيماري خاكزي ( بوته ميري با قارچ عامل بيماري پيتيوم و فيتوفترا )
 • داراي خاصيت هم افزايي دو ماده موثر متفاوت
 • تحريك كننده ريشه‌زايي و رشد گياه

موارد ثبت در ايران : بوته ميري ( پيتيوم – فيتوفتورا ) جاليز : 3 ليتر در هكتار

زمان مصرف : بعد از كاشت بذر (2 برگي حقيقي) يا انتقال نشاء در اولين آبياري و تكرار آن 1 ماه بعد در صورت نياز .

پريويكور انرژي تركيب 2 ماده موثر منحصر به فرد پيشگيري كننده از بيماري است :

فالکن

 

نام عمومی : قارچ کش فالکن (تبوکونازول+ تریادیمنول+ اسپیروکسامین)

موارد مصرف : زنگ زرد گندم

بسته بندی : یک لیتری

فرمولاسیونامولسیون EC

طرز تاثیر: فالکن مانع از ساخت استرول قارچ عامل بیماری می‌گردد در نتیجه آنزیم مورد نیاز تولید نمی‌شود و قارچ عامل بیماری از بین می‌رود. فالکن سریعاً توسط گیاه جذب می‌گردد و به صورت سیستمیک داخل گیاه حرکت می‌کند و با خاصیت محافظتی، معالجه کنندگی و ریشه‌کنی قارچ عامل بیماری را از بین می‌برد .

ترکیبات تریازول موجود در فالکن ( تبوکونازول و تریادیمنول ) از ساخت استرول قارچ عامل بیماری جلوگیری می‌کنند .

اسپیروکسامین از ساخت قارچ عامل بیماری در زنجیره کربن 14 و نقاط دیگر زنجیره قارچ عامل بیماری جلوگیری به عمل می‌آورد. با توجه به طرز تاثیر متفاوت فالکن نسبت به قارچ‌کش‌های گروه آزول، امکان بروز مقاومت به این قارچکش وجود ندارد .

موارد ثبت در ایران: زنگ زرد گندم : 0/6لیتر در هکتار. در دست ثبت برای کنترل فوزاریوم خوشه گندم

زمان مصرف : به محض مشاهده اولین علائم آلودگی به زنگ زرد ، از مرحله پنجه زدن تا انتهای خوشه‌دهی گندم

ویژگی‌های منحصر بفرد فالکن :

 • طیف وسیع قارچ‌کشی
 • ترکیب ماده موثر جدید اسپیروکسامین
 • تاثیر سریع در کنترل بیماری‌ها با اثر پیشگیری، معالجه‌کنندگی و ریشه‌کنی
 • دوام طولانی در کنترل بیماری‌های مختلف ( انواع زنگ، سپتوریوز ، فوزاریوم خوشه)
 • زمان سمپاشی قابل انعطاف
 • ترکیب سه ماده موثر جهت مدیریت مقاومت بیماری‌ها
 • ایمن برای تمامی واریته‌های گندم در تمام مراحل رویشی
 • جذب سریع و مطمئن در شرایط آب و هوایی خشک و مرطوب
 • مقرون به‌صرفه ( درآمد بیشتر)

قابلیت اختلاط : محدودیت خاصی جهت اختلاط فالکن با سایر سموم ذکر نشده است با این وجود قبل از مصرف در سطح وسیع، از قابلیت اختلاط در سطوح کم اطمینان حاصل کنید .

شركت سازنده : باير كراپ ساينس آلمان

کوپراکسی کلراید (اکسی کلرور مس)

 

مکانیسم اثر کوپراکسی کلراید :

اکسی کلرور مس قارچکش و باکتری‌کش حفاظتی بوده و به علت میل ترکیبی بالایی که با گروه کربوکسیل و آمین دارد با پروتئین‌ها واکنش داده و بعنوان یک عامل بازدارنده آنزیم عمل می‌کند ، این ترکیب جذب اسپورهای درحال جوانه زنی شده و تا زمانیکه غلظت آن به حد کشندگی اسپور رسید موجب نابودی آن می گردد ، ولی عمده اثر آن در ممانعت از جوانه زنی اسپورها و رشد قارچ است

موارد مصرف اکسی کلرور مس :

اکسی کلرور مس به منظور کنترل بیماری‌های مختلفی نظیر بلایت ، سفیدک دروغی ، زنگ و انواع لکه برگی‌ها روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی مثل انگور، زیتون، درختان میوه دانه‌دار و هسته‌دار ، مرکبات ، موز ، چای ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، چغندر ، کرفس ، هویج و … قابل استفاده است ، مزیت این سم نسبت به ترکیب بردو سهولت در استفاده و خطر کمتر آن است . اکسی کلرور مس چون کمتر در آب حل می شود گیاهسوزی کمتری دارد .

سازگاری و اختلاط

اکسی کلرور مس در دز توصیه شده روی گیاهان مذکور گیاهسوزی ندارد، به استثنای هویج و سیب زمینی که در برخی شرایط ایجاد گیاهسوزی می‌کند.

روی برخی از واریته‌های سیب ممکن است ایجاد زنگار کند. اختلاط این ترکیب با ترکیبات جیوه‌ای DNOC ، لایم سولفور و قارچ‌کش‌های آلی گوگردی یا دیتیوکاربامات‌ها ( تیرام ، زیرام ، فربام ، واپام ، نابام ، مانب ، زینب ، پروپینب و مانکوزب ) نیاز به آزمایش مخلوط حاصله دارد.

در محیط‌های خنثی بسیار پایدار ولی در برابر حرارت به صورت مخلوط با سایر قارچ‌کش‌ها و حشره‌کش‌های خنثی یا کمی قلیایی تجزیه شده و کمی اکسید تولید می شود.

بعد از خرید سم چنانچه کوپراکسی کلراید به مدت طولانی در معرض آهن و سایر فلزات باشد ایجاد خورندگی می‌کند .

توپاس

نام عمومی : پنکونازول امولسیون روغن در آب

Penconazole EW %20

موارد مصرف :

پنکونازول قارچ‌کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تریازول‌ها می‌باشد که از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابه جا می‌شود. این قارچ‌کش از بیوسنتز ارگوسترول جلوگیری می‌کند.

مکانیسم اثر: این قارچ‌کش از گروه شیمیایی تریازول‌ها و با اثر حفاظتی و معالجه‌ای است، توسعه قارچ را به وسیله دخالت در بیوسنتز استرول‌های دیواره سلولی متوقف کرده و از دی‌متیلاسیون استروئیدها جلوگیری می‌نماید.

این قارچ‌کش با جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول دیواره سلولی در قارچ‌ها و نیز با جلوگیری از تشکیل هوستوریوم و نفوذ آن به سلول گیاه، توسعه قارچ را متوقف می‌نماید. مسیر متابولیسم گیاهی آن شامل هیدروکسیل کردن زنجیره پروپیل، ترکیب کردن به صورت گلوکوزید یا سوخت و ساز به صورت تریازول آلانیل و تریازول استیک اسید می‌باشد.

پنکونازول از طریق برگ جذب شده و به سایر نقاط گیاه جابجا می‌شود.

علیه سفیدک سطحی انگور به میزان 0/125در هزار مصرف می‌شود

قابلیت اختلاط: پنکونازول با اکثر ضد عفونی‌کننده‌های بذر قابل اختلاط است

سایر قارچکش های سیستمیک

تاچیگارن

موارد مصرف : مرگ گیاهچه، فوزاریوم، بیتیوم، بژمردگی آوندی، ورتیسیلیومی، بیماری‌های خاکزاد

تاچیگارن قارچ‌کش سیستمیک جدید ساخت شرکت میتسوبی ژاپن است که به صورت ضدعفونی بذر،ضدعفونی ریشه قبل از انتقال گیاهچه به زمین اصلی ،محلول باشی و همواره با آب آبیاری قابل استفاده بوده و رنج وسیعی از بیماری‌های ریشه،طوقه و آوندی را در محصولات مختلف کنترل می‌کند.

تاچیگارن کنترل کننده همزمان عوامل بیماریزای خاکزاد قارچی و شبه قارچی

 تاچیگارن تنظیم کننده رشد گیاه(محرک تشکیل ریشه های جانبی) و افزایش محصول

تاچیگارن مقابله با تنش‌های محیطی مانند سرما و خشکی

تاچیگارن کنترل‌کننده بوته میری فوزاریومی و بیتیومی ،پژمردگی آوندی فوزاریومی،ورتیسیلیومی و بیماری‌های خاک‌زاد دیگر

استروبی

نام عمومی: کرزوکسیم متیل

موارد مصرف : قارچ‌کشی با اثر حفاظتی، معالج و ریشه کن کننده می باشد. این سم با نام تجاری استروبی (Stroby) و فرمولاسیون (WG 50%)  تولید می‌شود. این قارچ‌کش از گروه استروبیلورین‌ها می‌باشد. قارچ‌کش کرزوکسیم متیل از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III در زنجیره انتقال الکترون از تنفس سلولی ممانعت می‌کند. دوره کارنس کرزوکسیم متیل 4 روز برای کدوییان و 35 روز برای سیب می‌باشد.

 • لکه سیاه سیب و گلابی
 • سفیدک پودری سیب، انگور، کدوییان، چغندرقند، غلات و سبزیجات
 • کچلی برگ جو
 • لکه توری جو
 • سپتوریوز غلات
 • لکه برگی آلترناریایی در سبزیجات و…

استروبی در ایران برای کنترل بیماری‌های سفیدک پودری و لکه سیاه در سیب و سفیدک پودری کدوییان توصیه می‌شود. در سایر کشورها این قارچ کش برای کنترل بیماری‌های زیر توصیه می شود.

برای کنترل سفیدک سطحی، لکه سیاه سیب و سفیدک پودری کدوییان

محلول‌پاشی این سم به نسبت 0/2 در هزار در گلخانه و مزرعه توصیه می شود

. استفاده مجدد از این ترکیب از طریق فاز بخار، موجب تقویت اثربخشی آن می شود.

این قارچ کش با اثر ابقایی بلند مدت در کنترل بیماری‌های هدف که با ممانعت از جوانه زدن اسپور، اعمال اثر می‌نماید، نقش ایفا می کند.. LD50 کرزوکسیم متیل (میزان سمیت) برای پستانداران 5000<  میلی گرم بر کیلوگرم می‌باشد.

استروبی قارچ‌کش جدید با طیف وسیع برای پیشگیری، معالجه و ریشه کنی

دارای خاصیت پیشگیری, درمان و ریشه‌کنی بیماری سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب

قاچکشی از گروه Strobilurin که اولین بار توسط شرکت BASF آلمان کشف و ارائه گردیده است .

توصیه مصرف: درختان سیب  0/2 در هزار

میزان مصرف

0/2در هزار برای کنترل سفیدک سطحی کدوئیان در گلخانه و مزارع

آمیستاراکسترا

قارچکش-آمیستاراکسترا

نام عمومی :آزوکسی استروبین+سیپروکونازول

موارد مصرف :

محصول بیشتر با کیفیت بهتر و با سود بیشتر

 • سیستمیک با خاصیت نفوذ پذیری سریع
 • پیشگیری و درمان بیماری های قارچی
 • کنترل طولانی مدت طیف وسیعی از بیماری ها
 • دارای دو نحوه تاثیر متفاوت که بروز مقاومت را به تاخیر می اندازد

آمیستار اکسترا قارچ‌کشی سیستمیک است که طیف وسیعی از بیماری های قارچی غالب را به خوبی کنترل می‌کند. این قارچ‌کش مخلوط 200گرم آزوکسی استروبین از گروه استروبیلورین‌ها و 80گرم سیپروکونازول از گروه آزول‌ها می‌باشد. آمیستار اکسترا با دارا بودن دو ماده موثره با دو نحوه اثرمتفاوت ضمن جلوگیری از بروز مقاومت با خاصیت پیشگیرى و درمان بیماری زنگ گندم را به خوبی کنترل می کند. از خواص منحصر به فرد آزوکسی استروبین تاثیر Effect Greening آن می باشد.

زمان ونحوه مصرف:

زنگ زرد گندمstrriiformis Puccinia

750 سی‌سی در هکتار در مرحله تورم سنبله و یا با دیدن اولین علائم بیماری

فلینت

قارچکش-فلینت

نام عمومی : تری فلوکسی استروبین

موارد مصرف :

زمان مصرف: بهترين زمان مصرف درابتداي آلودگي به بيماري‌ها است. ماده موثر فلينت پس ازسمپاشي توسط لايه واكسي سطح برگها به سرعت جذب مي‌گردد و ضمن عبور ازبافت‌هاي گياهي، بدليل خاصيت نفوذي در پشت برگ‌ها ، قادربه كنترل قارچ عامل بيماري است.

محدوديت‌هاي مصرف : از اختلاط با سموم فسفره و پيروتروئيد در سيب زرد لبناني خودداري كنيد. جهت جلوگيري از بروز مقاومت، فلينت را در تناوب با ديگر قارچ‌كش‌ها مصرف نمائيد. فلينت را در خيار فقط يك بار در طول فصل زراعي استفاده كنيد.

طرز تهيه محلول سم: ابتدا در ظرفي تميز مقدار لازم از سم را با آب مخلوط كرده و خوب هم بزنيد، سپس مخزن سمپاش را تا نيمه از آب پر نمائيد و محلول تهيه شده را درون مخزن ريخته و خوب هم بزنيد، سپس بقيه آب مورد نياز را به مخزن بيافزائيد تا غلظت مورد نظر حاصل شود .

دوره كارنس: فاصله زماني آخرين سمپاشي تا برداشت محصول در سيب تا 7 روز و در خيار تا 1 روز است .

رکس دو

قارچکش-رکس دو

نام عمومی : اپوکسی کونازول + تیوفانات متیل 49.7%

قارچکشی سیستمیک با اثر بلند مدت است که با دارا بودن دو ماده موثره، اپوکسی کونازول و تیوفانات متیل با نحوه اثر متفاوت بیماری‌های زنگ و فوزاریوم خوشه را به خوبی کنترل می‌کند.

موارد مصرف :

بیماری زنگ و فوزاریوم خوشه

دز مصرفی:

1 لیتر در هزار لیتر آب

دوره کارنس: 35 روز

لونا

نام عمومی : تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام

موارد مصرف : لونا یک قارچ‌کش با فرمول سوسپانسیون حاوی 250 گرم بر لیتر فلوپیرام و 250 گرم بر لیتر تریفلوکسی استروبین می‌باشد.

دارای خاصیت سیستمیک و نفوذی برای عبور از برگ

لونا یک قارچ کش ترکیبی نسل جدید ” اس دی اچ آی ” و استروبلورین جهت کنترل بیماری‌های برگ و پوسیدگی میوه در توت‌فرنگی گلخانه‌ای می‌باشد. این قارچ‌کش کیفیت میوه و عمر مفید آن را افزایش می‌دهد تا بازده محصولات به سطوح بالاتری ارتقاء یافته ؛ تلفات آن کاهش یابد.

کنترل بیماریهای سفیدک پودری

کپک قارچی خاکستری

بوترایتیس سینرئا

لکه سیاه سیب

لکه برگی ها و پوسیدگی قهوه ایی میوه

میزان مصرف:

دوز در هر بار سم پاشی : 200 سی سی در هزار

ماکزیمم تعداد سم پاشی : 2 بار

دوز مصرفی برای

سفیدک سطحی خیار 0/2 لیتر در هزار

سفیدک سطحی سیب 0/2 لیتر در هزار

لکه سیاه سیب 0/2 لیتر در هزار

سفیدک سطحی گوجه 0/3 لیتر در هزار

شرایط :

بهترین کاربرد قارچ کش لونا و بالاترین تأثیرگذاری آن قبل از وقوع بیماری و جهت پیشگیری است.

آخرین زمان مجاز برای سم پاشی : 1 روز قبل از برداشت محصول

آکروبات ام زد

قارچکش-آکروبات ام زد

نام عمومی : دیمتومورف+ مانکوزب

موارد مصرف :

آکروبات ام زد قارچ‌کش حفاظتی، درمانی و ضد هاگ‌زایی است که جهت کنترل سفیدک دروغی در سیب زمینی به ثبت رسیده است. این قارچ‌کش از دیمتومورف که یک قارچ‌کش با ویژگی سیستمیک برگی می باشد و مانکوزب که دارای ویژگی حفاظتی است تشکیل شده است.

ماده موثره دیمتومورف سریعا توسط گیاه جذب شده و دارای اثر سیستمیک برگی و نفوذی موضعی می‌باشد. توصیه می شود آکروبات ام زد در برنامه سمپاشی جهت پیشگیری و قبل از ظاهر شدن علائم بیماری استفاده شود.

نحوه اثر: دیمتامورف دارای نحوه اثر منحصر به فرد با اثر حفاظتی و درمانی و ضد هاگ‌زایی می‌باشد که از رشد دیواره سلولی قارچ جلوگیری می کند. مانکوزب قارچ‌کشی حفاظتی با نحوه اثر چندگانه است که یک لایه روی صفحه گیاه ایجاد کرده و از جوانه‌زنی اسپور قارچ ممانعت می‌کند.

دوره کارنس:7 روز

آرتئا

نام عمومی :سایپروکونازول + پروپیکونازول

موارد مصرف :

آرتئا قارچ‌كشي است سيستميك از گروه تريازول ها كه مخلوط دو سم پروپيكونازول و سايپروكونازول مي‌باشد.

آرتئا از طريق برگ جذب و بر بيمارگرهاي قارچي در اولين مرحله تشكيل هاستوريوم اثر مي‌گذارد و با اختلال در بيوسنتز استرول‌هاي غشاء سلولي منجر به توقف توسعه قارچ مي‌شود.

آرتئا با میزان مصرف کم (300 میلی لیتر در هکتار برای زنگ و 400 میلی لیتر در هکتار برای سایر بیماری ها) قادر است با انواع بیماری‌های مهم گندم و جو هم زمان مبارزه کند.

اگر چه بهترین نتایج زمانی حاصل می شود که آرتئا به منظور پیشگیری به کار می‌رود، آرتئا را می توانید در تمام مراحل رشد گندم و جو با مشاهده اولین علائم بیماری و با توجه به شرایط و نیاز مزرعه خود مصرف کنید.

توصیه مصرف قارچکش آرتئا

یونیفرم

نام عمومی : مفنوکســام + آزوکســی اســتروبین

موارد مصرف :

 • واکسینه کردن نشا برای شروع رشد ایمن وسالم
 • بی همتا در کنترل بیماری‌های قارچی
 • کنترل کامل بیماری‌های خاکزاد
 • اطمینان برای تولید محصوالت سالم
 • آغاز رشد قدرتمند با ریشه‌هایی قوی
 • موثر در تمام شرایط

یونیفـرم قـارچ‌کشـی اسـت سیسـتمیک کـه طیـف وسـیعی از بیماری‌هـای خاکـزی ماننـد پیتیـوم ، فیتوفتـرا. فوزاریـوم و رایزوکتونیـا را در بسـیاری از کشـت‌های گلخانـه و جالیـز کنتـرل مـی‌کنـد .

 یونیفــرم حــاوی دو مــاده موثــر مفنوکســام بــه میــزان 124 گــرم و آزوکســی اســتروبین بــه میــزان 322 گـرم در لیتـر مـی‌باشـد. یونیفـرم از اولیـن مرحلـه رشـد گیـاه از طریـق ریشـه‌چـه و سـاقه‌چـه جـذب شـده و هماننـد واکسـینه کـردن گیـاه رشـدی، ایمـن و سـالم بـرای مـدت طولانـی را در گیـاه تضمیـن مـی‌کنـد.

 یونیفـرم بـا دارا بـودن خاصیـت سیسـتمیک از نفـوذ و رشـد میسـیلیوم‌های قارچ بـه بافـت گیـاه جلوگیـری مـی‌کنـد. یونیفـرم طیـف وسـیع بیمارگرهـای گـروه امیسـت راکنتـرل می‌نمایـد کنتـرل موثـر و طولانـی مـدت یونیفـرم تضمیـن کننـده سـودآوری شـما خواهـد بـود .

ميزان مصرف: در خیار گلخانه‌ای برای بیماری پیتیوم و فاتیوفتور به میزان 2 – 1/5 لیتر در هزار لیتر آب  1 تا 3 روز پس از انتقال طریق استفاده در پای ریشه

کوپروسیت سی

نام عمومی :کوپراکسی کلراید+ سیموکسانیل

موارد مصرف :

کوپروسیت سی قارچ‌کش جدید سیستمیک- تماسی بوده که جهت پیشگیری و کنترل سفیدک دروغی خیار و سبزیجات در گلخانه و فضای باز توصیه می شود.

این قارچ‌کش پیشگیری کننده با قابلیت نفوذ بالا است که از جوانه‌زنی اسپور قارچ جلوگیری می‌نماید. این ترکیب به سرعت توسط گیاه جذب شده و بارندگی 2 ساعت پس از محلول‌پاشی تاثیری در کاهش جذب آن ندارد.

 کوپر اکسی کلراید بر روی صفحه کوتیلدون و برگ گیاه باقی مانده و با ایجاد مانع از فعالیت باکتری و یا قارچ بیماری زا جلوگیری می‌نماید.

سیموکسانیل سیستمیک بوده، به سرعت داخل برگ گیاه نفوذ کرده و باعث پیشگیری و درمان بیماری می‌گردد. کوپروسیت کنترل خوبی جهت قارچ پرونوسپورا و پزودوپرونوسپورا کوبنسیز دارد.

اثر درمانی این قارچ کش از توسعه قارچ بیماری زا جلوگیری می ‌نماید و سیستمیک بودن آن خصوصا در شرایط آلودگی شدید در کنترل بیماری بسیار موثر است.

این سم جهت پیشگیری یا هنگامی که شرایط جهت ابتلا به بیماری مساعد است توصیه می‌شود. اسپری به منظور درمان 24-48 ساعت پس از آلودگی توصیه می‌شود. تکرار محلول پاشی 14 روز به منظور پیشگیری و 7روز در شرایط آلودگی می‌باشد.

 • قارچ‌کش سیستمیک و تماسی جهت کنترل سفیدک داخلی خیار و سبزیجات
 • حاوی دو ماده مؤثر کوپراکسی کلراید و سیموکسانیل
 • قارچکش پیشگیری کننده با قابلیت نفوذ بالا
 • ساخت شرکت آگریا بلغارستان
 • دوره کارنس ۵ روز

آگریفوس

به صورت کلی قوی‌ترین نوع قارچ کش سیستمیک اگریفوس دارای دو نوع عنصر اصلی فسفر و پتاسیم می باشد که سبب تولید شدن فیتوآلکسین‌ها و پروتئین‌هایی در گیاهان می‌شود که این دو عنصر کار حمله کردن به عوامل بیماری‌زا را برعهده دارند، و در ادامه آن نیز به صورت کلی سیستم ایمنی و مقاومتی را در گیاهان افزایش داده که این کار سبب کاهش بیماری و قارچ در گیاه می‌شود. در این میان برخی از بیماریها هستند که به واسطه سم قارچ‌کش اگریفوس قابل کنترل می باشند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 • سفیدک داخلی در تمامی گیاهان
 • پوسیدگی طوقه و ریشه و گموز در درختان میوه
 • پوسیدگی طوقه در درختان مرکبات و درختان میوه و بسیاری از درختچه‌های زینتی
 • برطرف کردن لکه سیاه سیب، و یا آتشک گلابی و سیب
 • سیب زمینی و گوجه و فلفل

قارچ کش سیستمیک اگریفوس  علاوه براینکه خاصیت قارچ‌کشی را به همراه دارد، نقش تغذیه ای بسیار خوبی هم برای گیاهان و درختان به همراه دارد.

تیوفانات متیل

تيوفانات متيل (Thiophanate-methyl) که با نام تجاری توپسين ام نیز شناخته می شود یک قارچ‌کش سیستمیک با اثرات حفاظتی – درمانی است. این قارچ‌کش با جلوگیری از سنتز بتا توبولین از پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی در گیاهان جلوگیری می‌کند. تيوفانات متيل از راه ريشه و برگ جذب گیاه شده و از تقسيم سلولی قارچ‌ها و رشد آنها جلوگيری می کند. این قارچ‌کش را می‌توان برای ضد عفونی بذرها، محلول پاشی شاخ و برگ درختان، از بین بردن قارچ‌های خاکزی و برای تيمار ميوه‌ها در مزارع، باغات و مصارف خانگی مورد استفاده قرار داد. این سم به دلیل سازگاری با اکثر گیاهان برای محافظت از درختان ميوه، غلات، نباتات صنعتی، سبزیجات و صيفی ها، حبوبات، گل‌ها ،گياهان زينتی و پوسیدگی‌های ریشه گیاهان و چمن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای مصرف قارچ کش تیوفانات متیل (توپسین ام)

برای پیشگیری از بیماری هایی مانند پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و پوسیدگی سفید ریشه، باید قبل از کاشت ترکیب شامل 300 گرم تیوفانات متیل، 5 کیلوگرم پهن الک شده، 10 کیلوگرم خاک رس تهیه و ریشه نهال ها تا محل طوقه در این ترکیب قرار گرفته سپس در 100 لیتر آب فرو برده و بعد از آن اقدام به کاشت نهال نمود. در صورت مشاهده علائم بیماری باید از این قارچ‌کش به میزان صد گرم به ازای هر درخت در بخش سایه انداز درخت محلول پاشی شود. برای کنترل شانکر سیتوسپورایی، از این قارچ‌کش با دوز 0/5 تا 0/6 در هزار در دو نوبت، یک نوبت پس از ریزش برگ ها در پاییز و نوبت بعدی در اواخر بهار صورت گیرد. این قارچ‌کش برای حفاظت از محل هرس درختان نیز کاربرد دارد.

 

قارچ کش های تماسی

بایکور

 • بی ترتانول(بایکور) WP%25

قارچ‌كشي است غیر سیستمیك ونفوذي با اثر حفاظتي و معالجه كننده

توصیه و مصرف در ایران :

علیه بیماري لكه سیاه سیب به میزان 0/75 درهزار و بخاطر اثر عمیقي كه در كنترل بیماري‌ها دارد مي تواند عامل بیماري را حتي بعد از نفوذ و پیشرفت در گیاه نیز كنترل و معالجه كند .

زمان مصرف و فاصله سمپاشي :

سمپاشي درختان در 3 نوبت انجام مي شود

 • نوبت اول از زمان تورم جوانه‌ها تا قبل از بازشدن گل‌ها
 • نوبت دوم بعد از ريختن گل‌ها
 • نوبت سوم به فاصله 10 روز بعد از ريختن گل‌ها مي‌باشد

دوره كارنس: فاصله آخرين زمان سمپاشي تا مرحله برداشت محصول 14 روز مي‌باشد .

قابلیت اختلاط :با حشره‌كش هايي مثل آزينفوس متیل و كنه‌كش‌هايي مثل آزوسیكلوتین می‌توان مخلوط و مصرف كرد .

 

اینفینیتو

نام عمومی : فلوپیکولید+پروپاموکارب

موارد مصرف: سفیدک دروغی جالیز

فلوپیکولید 62/5 گرم در لیتر + پروپاموکارب 625 گرم در لیتر

فرمولاسیون: سوسپانسیون SC

موارد توصیه اینفینیتو در ایران : سفیدک دروغی جالیز : 1/5 لیتر در هکتار

در دست ثبت بر علیه بیماری بادزدگی ( سفیدک دروغی ) سیب‌زمینی

طرز تاثیر فلوپیکولید :

 • طرز تاثیر جدید در کنترل بیماری
 • خاصیت عبور از برگ
 • خاصیت تماسی منحصر بفرد و دوام فوق العاده روی سطح برگ
 • موثر روی تمامی مراحل قارچ عامل بیماری
 • خاصیت ضد جوانه زنی قارچ عامل بیماری
 • خواص منحصر بفرد محافظتی و معالجه کنندگی
 • دوام طولانی در کنترل بیماری

 طرز تاثیر پروپاموکارب :

 • خاصیت جذب از طریق ریشه گیاهان
 • خاصیت معالجه کنندگی
 • جلوگیری کننده از رشد میسیلیوم ، جوانه زدن و تولید اسپور قارچ عامل بیماری

اثر تکمیلی دو ماده موثر فلوپیکولید و پروپاموکارب بر یکدیگر اینفینیتو را قادر ساخته تا :

1-تمام مراحل بیماری سفیدک دروغی کنترل شود .

2-بدلیل خاصیت عبور از برگ ، جوانه‌های تازه روئیده محافظت شوند .

3-در بافت‌های گیاهی نفوذ می‌کند در نتیجه اثرات قارچ‌کشی را افزایش می‌دهد .

اینفینیتو یکی از بهترین قارچ‌کش‌ها در کنترل فیتوفترا در سیب‌زمینی و سفیدک دروغی در سبزیجات در سراسر دنیاست. اینفینیتو پس از سمپاشی سریعاً قادر به کنترل بیماری است. اسپورهای عامل بیماری در اثر تماس با ماده موثر سم از بین می‌روند، در نتیجه قادر به جوانه زدن نیستند. دوام طولانی اینفینیتو در کنترل بیماری، گیاه را از صدمه دیدن مصون می‌دارد .

توجه: جهت جلوگیری از مقاوم شدن قارچ عامل بیماری از مصرف اینفینیتو بیش از 4 بار در طول فصل زراعی خودداری کنید .

مقاومت در برابر باران: در صورتیکه یک ساعت پس از سمپاشی با اینفینیتو باران ببارد در کارائی اینفینیتو هیچ تاثیری ندارد .

زمان مصرف: به محض مشاهده اولین علائم آلودگی سمپاشی صورت گیرد

کاپتان

قارچ کش کاپتان در بازار با نام تجاری ارتوساید (WP50% )وجود دارد.

اين قارچ کش داراي خواص پيشگيري و معالجه كننده است.

سم پاشی با این قارچ کش باعث بهبود رنگ و زیبایی میوه ها می‌شود.

دارای ایمنی بالا برای پستانداران و دارای سمیت کمی می‌باشد.

كاپتان قارچ‌کش حفاظتی از گروه فتالیمیدها بوده كه به صورت پودر قابل اختلاط با آب برای کنترل طیف وسیعی از قارچ‌ها استفاده می‌شود.

کاپتان یکی از قارچ‌کش‌های پرکاربرد حفاظتی با طیف اثر گسترده است که برای کنترل بسیاری از بیماری‌های قارچی درختان میوه، گیاهان زراعی و سبزیجات قابل کاربرد می‌باشد.

قارچکش کاپتان ترکیبی از گروه کاربوکسیدها است که به عنوان یک قارچ‌کش با خواص پیشگیری کنندگی و معالجه کنندگی از آن استفاده می‌شود.

کاپتان در کلیه مواردی که مخلوط بردو و ترکیبات مسی به كار می‌روند مؤثر است و در بسیاری موارد بهتر از ترکیبات مسی نتیجه می‌دهد.

كاپتان در رنگ و زیبایی میوه ها اثر مطلوب دارد و درختانی که با كاپتان سمپاشی می‌شوند میوه های خوش رنگ‌تری می‌‌دهند. این موضوع مخصوصاً در سیب، گلابی، هلو و زردآلو قابل توجه می‌باشد.

 موارد مصرف قارچکش کاپتان

این قارچ‌کش موارد مصرف مختلفی دارد مانند: ضدعفونی بذر، سمپاشی اندام‌های هوایی، ضدعفونی بذور داخل جعبه های مخصوص کاشت، سمپاشی بعد از برداشت، ضدعفونی خاک قبل از کاشت و ضدعفونی قطعات سیب زمینی. برای مصرف این قارچکش حتما باید قبل از بوجود آمدن علائم بیماری آن را بکار برد.

بذور ضد‌عفونی شده توسط این قارچکش را نباید به مصرف خوراکی رساند. این قارچکش با ترکیبات قلیایی سازگاری ندارد و با روغن ها قابل اختلاط نیست. اگر بعد از یک سمپاشی روغنی تابستانه مصرف شود باعث سوزندگی و خسارت به برگها و میوه ها می‌شود.

این قارچ‌کش را می‌توان روی بادام، سیب، زردآلو، گیلاس، انگور، شلیل، هلو، گیاهان زینتی، گلابی، گوجه، توت فرنگی، گوجه‌فرنگی و بر علیه بیماری های مختلف قارچی می‌توان مصرف نمود. از این ترکیب برای ضدعفونی بذر نیز می‌توان استفاده کرد .

بیشترین کاربرد آن برای کنترل بیماری‌های درختان میوه دانه دار مانند سیب و هسته دارها می‌باشد.

در مورد بیماری‌های قارچی مثل: لکه سیاه سیب(اسكب) و آنتراکنوز درختان میوه دانه‌دار، غربالی شدن، پیچیدگی برگ هلو (لب شتری)، پوسیدگی قهوه‌ای درختان میوه هسته‌دار و پوسیدگی قهوه‌ای میوه مرکبات، سفیدک درونی و پوسیدگی سیاه درختان انگور، بلایت دیررس سیب زمینی و گوجه فرنگی، بلایت آلترناریایی و لكه برگی هویج، سفیدک درونی و آنتراكنوز كدوئیان، بیماری‌های لکه برگی گیاهان زینتی آنتراكنوز و لکه برگی گوجه فرنگی، بیماری‌های برگی چمن و بیماریهای ناشی از بوتریتیس. این قارچ‌كش همچنین جهت ضدعفونی بذور و ریشه گیاهان علیه قارچ‌های پیتیوم، فوما، ریزوکتنیا و … روی گیاهان زینتی، صیفی، سبزی، گیاهان دانه روغنی و سایر گیاهان زراعی استفاده می‌شود.

نکاتی پیرامون مصرف قارچ کش کاپتان :

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 10 روز است.

كاپتان به جز سفيدك‌ های سطحي و زنگها ساير بيماريهاي قارچي را كنترل مي‌كند. باید به محض پیدا شدن اولین آثار بيماري، سم پاشی انجام شود و به فاصله 10 روز، دو الی سه بار تکرار شود.

طریقه مصرف قارچ کش کاپتان :

طریقه استفاده سم کاپتان به طور معمول به ميزان 2/5 در هزار بر روي اندامهاي هوايي و براي ضدعفونی بذور به نسبت 2 تا 5 در هزار توصیه می‌شود.

از کاپتان به روش‌های بذر مال و یا حل کردن در آب هنگام آبیاری و یا مخلوط کردن با خاک استفاده می‌شود .

برای کاشت گیاهان پیازی قبل از کاشت پیاز آنها را برای چند دقیقه در محلول کاپتان قرار دهید و سپس بکارید. و سپس می‌توانید دوباره با کاپتان آبیاری نمایید .

در روش مخلوط کردن با خاک ابتدا قارچ کش را روی بستر بریزید یا با خاک مخلوط کنید و سپس آبیاری نمایید. در صورتی که بذر می‌کارید بهتر است که با استفاده از کاپتان آلودگی احتمالی در آینده را کاهش دهید و بعد از مخلوط کردن کاپتان با بذر, بذر‌ها را بکارید .

زمان استفاده از قارچ کش کاپتان :

زمان سمپاشی نیز صبحگاهان یا عصر ها که روزنه‌های برگ‌ها باز هستند و دمای هوا خنک تر است و نیز عدم سمپاشی در هوای بادی و بارانی که امکان هدر رفت و عدم پوشش مناسب و نیز شستشوی سم وجود دارد را باید لحاظ کرد.

رورال تی اس

ايپروديون کاربندازیم (رورال تی اس)

دوره کارنس: برنج ، گندم و جو :30 روز  

ذرت: 21 روز

اين قارچ كش در بازار با نام تجاري رورال ـ تي اس موجود است. اين تركيب از دو جزء قارچ‌كش، يكي حفاظتي (ايپروديون ۳۵%) و ديگري سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) تشكيل شده است.

ايپروديون از خانواده دي كاربوكسيميدهاست كه به صورت تماسي از حفاظتي و معالجه‌اي دارد. ايپروديون به علت متابوليسم سريع، به سرعت از بدن موش و نشخوار كنندگان حذف مي‌شود، در خاك نيز با متابوليسم سريع و تشكيل گازكربنيك تجزيه مي‌شود.

نيمه عمر آن (DT 50)  در خاك مزرعه ۱۶۰-۲۰ روز است و همچنين تجمع سم در خاك ديده نمي‌شود. ايپروديون کاربندازیم براي زنبور عسل سمي است.

ايپروديون کاربندازیم نيز از خانواده بنزيميدازول­هاست كه به صورت سيستميك، با اثر محافظتي و معالجه‌اي عمل مي‌نمايد. بقاي اين سم ۳۲-۸ روز است و در تماس با رطوبت هيدروليز مي‌شود. ايپروديون کاربندازیم نيز براي زنبورعسل خطرناك مي‌باشد.

مکانیسم اثر:

ايپروديون کاربندازیم با دو خاصيت تماسي و سيستميك به صورت دوگانه و با دو مكانيسم اثر عمل مي‌كند. ايپروديون مانع رشد هيف و جوانه‌زني اسپور مي‌شود و كاربندازيم نيز باعث از هم گسيختگي در مهاجرت كروموزوم‌ها در طول تقسيم ميوز و ميتوز مي‌شود.

موارد مصرف:

ايپروديون کاربندازیم روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك موثر است مثل قارچ­هاي بوتريتيس، مونيليا، فوزاريوم، اسكلروتيوم، آلترناريا و … و در كشت‌هاي آفتابگردان، غلات، درختان ميوه، كلزا، برنج، صيفي‌جات (شامل خيار، گوجه‌فرنگي، خربزه، كدو، هندوانه، فلفل و غيره) قابل استفاده است.

سازگاری و اختلاط:

ايپروديون کاربندازیم با اكثر حشره كش­ها، كنه‌كش­ها و قارچ‌كش­ها قابل اختلاط است در مصرف اين تركيب روي شاخ و برگ بايد دقت نمود چون تحت شرايط مختلف مثل تنش‌هاي محيطي، حمله آفات و بيماري‌ها و … روي گياه ايجاد حساسيت مي‌نمايد

زینب

زینب (zineb) یک قارچ تماسی از گروه اتیلن بیس دی تیوکاربامات ها است که اثرات حفاظتی دارد و مانع بروز بیماری قارچی در بسیاری از گونه های گیاهی می‌شود. این قارچ‌کش را می‌توان به جز سفیدک‌های پودری و سیاهک برای سایر پاتوژن های قارچی در گیاهان مورد استفاده قرار داد.

این سم علاوه بر رفع بیماری‌های قارچی برای رفع کمبود روی و مبارزه با کنه‌ ها خصوصا برای کنترل کنه نقره‌ ای در مرکبات استفاده می شود. زینب با مهار آنزیم‌ها عمل كرده و با اتصال به گروه سولفيدريل ، آنزيم‌ های تنفسی را مهار می کند.

کاربرد سم قارچ کش زینب

از کاربردهای این سم در ایران می توان به کنترل و درمان آنتراکنوز گردو، سفيدک داخلی انگور و چغندر، سفيدک داخلی توتون درخزانه، لکه شکلاتی در باقلا و کنه نقره‌ ای در مرکبات اشاره کرد.

این سم در همه شرایط اقلیمی ایران قابل استفاده است و برای کاربرد صحیح آن باید با کارشناس کشاورزی مشورت کنید. این قارچ‌کش را می توان با سمپاش های دستی، پشتی، زنبه ای و تراکتور و همچنین هواپیمای سم پاش مورد استفاده قرار داد.

از دیگر مصارف این سم می توان به کنترل بیماری های مومیائی درختان و سفیدک دروغی توتون اشاره کرد. زینب برای محصولات زراعی و حشرات خطری ندارد، در برابر حرارت به آهستگی  تجزیه می شود و رطوبت خاک تاثیری بر عملکرد این سم ندارد.

مقدار و زمان استفاده از سم قارچ کش زینب

زینب برای آنتراکنوز گردو به ميزان ۲-۱ در هزار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفيدک داخلی انگور، سفيدک داخلی چغندر، سفيدک داخلی توتون به ميزان ۳ در هزار و برای لکه شکلاتی باقلا و کنه نقره‌ ای مرکبات به ميزان ۲ در هزار مورد استفاده قرار می گیرد. برای پیشگیری از هرگونه مشکلی از مخلوط کردن این سم با سموم قلیایی ، آهک و سموم ارگانوفسفره خودداری کنید.

عوارض سم قارچ کش زینب

مصرف زینب در ایران بر روی سبزیجات و صیفی‌‌جات ممنوع است چون در برخی تحقیقات سرطان‌زایی آن مشاهده شده است و در برخی کشورها مصرف این سم ممنوع شده است.

اکولایزر

قارجکش-اکولایزر

موارد مصرف :

قارچ‌كش اختلاطي با اثر حفاظتي و درماني

اکویشن پرو (Equation pro) (سيموكسانيل30% + فاموكسادون %22/5) % 52/5 WDG

بادزدگي سيب زميني و سفيدك داخلي كدوييان

موارد مصرف در ساير كشورها:

 عمدتاً براي كنترل بادزدگي سيب‌زميني استفاده مي‌شود.

طرز تاثیر:

 فاموكسادون از كاركرد آنزيم ubiquinol cytochrome c oxidoreductase در كمپلكس III تنفس سلولي جلوگيري مي‌كند. اما در مورد سيموكسانيل، نحوه اثر به خوبي شناخته نشده است.

اين تركيب از بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك و پروتئين‌ها در Phytophthora cinnamomi و Botrytis cinerea جلوگيري مي‌كند؛ اما ممكن است اين تأثير، ناشي از تعامل قارچ‌كش با فرايند‌هاي متابوليكي ميزبان باشد.

مزایا

اين فرمولاسيون در بردارنده‌ي دو ماده مؤثره با نحوه اثر متفاوت بوده و در برابر نژادهايي كه به قارچ‌كش‌هاي گروه فنيل آميد مقاومند مؤثر است.

به منظور كاهش احتمال بروز مقاومت در برابر استروبيلورين‌ها، اين فراورده بايد در قالب يك برنامه مديريت مقاومت در برابر قارچ كش‌ها مورد استفاده قرار گيرد.

مقدار مصرف:

۲۰۰ گرم در هكتار براي كنترل سفيدك داخلي كدوييان ۴۰۰ گرم در هكتار براي كنترل بادزدگي سيب زميني

 

کاریال استار

نام عمومی : پروپامید + دیفنوکونازول

موارد مصرف

حاوی 250 گرم مند گیروگامید + 250 گرم دیفنوکونازول

دارای خاصیت سیستمیک محدود

کنترل پاتوژن‌های قارچ‌های گروه اومیست‌ها به صورت محلول‌پاشی

جهت کنترل سفیدک دروغین خیار در گلخانه

میزان مصرف

0/5 در هزار

طرز تاثیر:

ممانعت از رشد اسپور و جلوگیری از رشد و توسعه اومیست‌ها

مزایا:

به دلیل داشتن دو ماده موثره و دو نحوه اثر متفاوت علاوه بر داشتن خاصیت هم افزایی موجب کنترل موثرتر بیماری‌ها می‌گردد. کاریال استار بدون هیچگونه تاثیر سو روی حشرات مفید، گزینه بسیار مناسبی در مدریت تلفیقی IPM در گلخانه است.

میلدی کیور

قارچکش میلدی کیور

موارد مصرف :

میلددی کیور تشکیل شده از روغن پنبه دانه ؛ذرت و عصاره سیر است.

فارچ‌کش تماسی و محافظت کننده جهت کنترل سفیدک پودری خیار می‌باشد.

طرز تاثیر:

میلدی کیور یک قارچ‌کش گیاهی با نحوه اثر تماسی است که دارای تاثیر بازدارندگی روی جوانه زنی کنیدی ورشد میسیلیومی قارچ می‌باشد. همچنین با ایجاد یک مانع فیزیکی مانع ورود اسپورهای قارچ عامل بیماری در بافت گیاهی می‌شود. میلدی کیور ایمن، موثر، ماندگار و مناسب جهت استفاده در کشاورزی ارگانیک می‌باشد.

میلیدی کیور

مزایا:

میلدی کیور فاقد دوره کارنس است.

زمان مصرف:

بهترین مرحله مبارزه با بیماری بصورت پیشگیری می‌باشد.درصورت نیاز می‌توان محلول‌پاشی‌ها را به فاصله حداقل 15روز تکرار نمود.

جهت کنترل بهتر بیماری مصرف بصورت پیشگیری توصیه می‌گردد.

شرایط مصرف:

از چرای دام در نواحی تازه سمپاشی شده جلوگیری نمائید.از آلودگی آب‌های آشامیدنی جاری،راکد و زیرزمینی به آفت کش جدا خودداری نمائید.از شستشوی دستگاه های سمپاشی نزدیک رودخانه و آب های جاری خودداری شود.

اقدامات زیر جهت پیشگیری از بروز مقاومت درعامل بیماری زا نسبت به میلدی کیور توصیه می‌گردد:

تناوب میلدی کیور با دیگر قارچ کش‌های ثبت شده با نحوه عمل متفاوت

از کاهش میزان دز توصیه شده خودداری نموده و میزان توصیه شده برروی برچسب را استفاده نمایید.

قبل از مصرف،آزمایش در سطح محدود ضروری است، از اختلاط این قارچ‌کش با مواد حاوی روی، مس، منگنز، آهن و کلسیم

مانب

مانب با نام‌های تجاری Dithane M22 و Manzata، در سال 1950 عرضه شد. ماده‌ای نامحلول در آب که به صورت پودر وتابل 80% و نیز محلول 70% تا 80% و توأم با مواد همراه عرضه می‌شود.

مانب یک قارچ‌کش پیشگیری کننده است و علیه قارچ‌های داخلی به کار می‌رود که روی سفیدک‌های پودری و سیاهک‌های غلات تاثیری ندارد.

به عنوان سم محافظتی برای ضد عفونی بذرهای گوجه‌فرنگی، سبزیجات، جالیز و نیز بیماری‌های قارچی گوجه‌فرنگی، لکه قهوه‌ای برگ یونجه، برق زدگی نخود و زنگ میخک به نسبت 1/5 تا 3 در هزار توصیه می‌شود.

مانب از بهترین قارچ‌کش‌هایی است که برای مبارزه با بیماری‌های قارچی گوجه‌فرنگی شناخته شده است. در روش محلول‌پاشی، از محلول 2 تا 3 در هزار و در وضعیت گردپاشی به میزان 3 تا 4 کیلوگرم در هکتار مصرف می‌شود.

در روش گردپاشی با 10% خاکستر مخلوط می‌شود تا عملیات پاشیدن گرد تا حد زیادی تسهیل شود. این ترکیب برای مبارزه با سیاهک‌های پنهان گندم و جو، بیماری لکه آجری بادام و کنه نقره‌ای مرکبات توصیه می‌شود.

مانب برای سفیدک‌های حقیقی و سیاهک‌های غلات مؤثر نبوده و توصیه نمی‌شود. در استفاده از این قارچ‌کش، احتیاط‌های لازم باید صورت گیرد، در غیر این صورت پوست، گلو و چشم را تحریک می‌کند.

از نگهداری این سم در مکان‌های مرطوب باید خودداری کرد زیرا خاصیت قارچ‌کشی آن در رطوبت و گرما در اثر تجزیه کاهش می‌یابد. همچنین بخارهای قابل اشتعال از آن متصاعد می‌شود.

از قابلیت‌های ارزشمند مانب این است که می‌تواند کمبود منگنز را در خاک و گیاه برطرف کند.

مانب قابلیت ترکیب مطلوبی با سایر آفت‌کش‌ها دارد به طوری که با گوگرد، ترکیبات مسی و نیز حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها و سایر دی‌تیوکاربامات‌ها قابل ترکیب است، اما نباید آن را با حشره‌کش‌های امولسیون مخلوط کرد.

ترکیب این ماده با سولفات روی به صورت فرمولاسیون به مانکوزب معروف می‌باشد که کاربرد قابل توجهی دارد، زیرا فاقد خاصیت گیاهسوزی است که به مقدار اندکی در مانب وجود دارد و می‌تواند کمبود روی و منگنز را با هم در گیاه برطرف کند.