علف کش ها

علف کش های سیستمیک

ایلوکسان (دیکلوفوپ متیل)

علفکش سیستمیک، انتخابی و تماسی از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید می باشد که سبب تخریب غشای سلولی می شود. این علف کش بازدارنده فتوسنتز است و از فعالیت مریستم ها جلوگیری می کند.

جذب این علف کش از طریق برگ صورت می گیرد در صورتیکه خاک مرطوب باشد مقداری جذب ریشه ای نیز انجام می شود. این علفکش باعث کند شدن رشد ساقه و ریشه گیاهان حساس می شود

مصرف علف کش باعث پژمردگی و بروز کلروز در برگ می شود. این علف کش باعث کنترل علف های هرز یولاف و چچم می شود ولی در کنترل فالاریس چندان موثر نیست.

این علف کش جهت کنترل علف های هرز ذکر شده در گندم و جو فرموله شده و در گیاهانی نظیر یولا،، ذرت، سورگوم، برنج، نیشکر و پنبه با محدودیت همراه است.

از اختلاط این علف کش با سایر علف کش ها پرهیز شود.

نحوه و میزان مصرف

به میزان 2/5 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی شدن علف های هرز

لینتور (lintur)

علفکش پس رویشی که به منظور کنترل علفهای هرز یکساله و چندساله در مزارع گندم و جو به کار می رود.

لینتور دارای 4/1 درصد ماده موثره تریاسولفورون و 65/9 درصد دی کامبا به صورت نمک سدیم از خانواده اکسینهای مصنوعی استولاکتات سینتتاز است.

ترکیب دو ماده موثره شناخته شده با نحوه تاثیر متفاوت در فرمول لینتور، عملکرد آن را به شکل مطلوبی تامین نموده و کنترل قابل توجهی را در مقایسه با دیگر علفکش ها حاصل می کند.

نکاتی که در خصوص کاربرد سم لینتور باید رعایت کرد عبارتند از:

لینتور را از ۴برگی گندم تا پایان مرحله پنجه زنی مصرف کنید.
سمپاشی در شرایط گرم و مرطوب تاثیر لینتور را افزایش میدهد.
از بادبردگی لینتور به مزارع و باغات مجاور اکیدا پرهیز کنید.
از مصرف لینتور در مزارعی که تحت شرایط استرس زا مانند خشکی، سرما یا حمله آفت هستند خودداری کنید.
اگر احتمال بروز یخبندان در شب وجود دارد از سمپاشی در طول آن روز اکیدا خودداری کنید.
از چرای دام در مزارع تازه سمپاشی شده توسط لینتور به مدت ۴۵روز خودداری کنید.
این محصول به منظور رعایت نیاز مصرفکنندگان در بسته بندی 1۶۵گرمی عرضه میشود.
دمای مطلوب سمپاشی بین ۱۵تا ۲۵درجه سانتیگراد است، لذا از سمپاشی لینتور در دمای بیش از 28درجه سانتیگراد.

دز و نحوه مصرف:

جهت کنترل علف های هرز پهن برگ یکساله و چندساله در مرحله 2 تا 6 برگی علف هرز یا در مرحله چهار برگی گندم تا پایان مرحله پنجه زنی به میزان 165 گرم در هکتار

بوتیزان استار

بوتیزان اِستار علفکشـــــــی است دومنظوره که براي کنترل طیف وسیعی از علفهاي هـرز باریک بـرگ و پهن بـرگ مـزارع کلـزا از جمله علفهاي هــرز هم خانواده کلزا به کار میرود.

وتیزان استار داراي دو ماده موثره متازاکلر 37/5 درصد و کویین مراك 12/5 درصد میباشد. متازاکلر از تقسیم سلولی جلوگیري مینماید و کویین مراك جزو اکسـین هاي مصـنوعی می باشد که در رشد گیاه اختلال ایجاد میکند.

بوتیزان استار بیشـــــتر از راه ریشـــه هاي در حال جوانه زنی علفهاي هرز جذب می گردد. پس از جوانه زنی (زمانی که به صورت پس رویشــی مصــرف میگردد) مقدار کمی نیز از طریق برگ علفهاي هرز جذب میگردد.

پس از مصــــــرف در خاك به صورت پیش رویشـــــی، بوتیزان استار جذب علفهاي هرز جوانه زده شده و در اندك زمانی باعث پژمردگی و نابودي آنها میگردد.

همچنین این ســــــم میتواند موجب نابودي علفهاي هرز در مرحله کوتیلدونی شود.

دز و نحوه مصرف

در مناطق گرم و خشک بهترین زمان مصـرف پس از کشـت و قبل از جوانه زنی کلزا (پیش رویشی)به میزان 2/5لیتر در هکتار میباشد که پس از آن باید آبیاري صورت گیرد.

در مناطق مرطوب و معتدل سرد میتوان از مرحله پیش رویشــی تا مرحله کوتیلدونی کلـزا و تـرجیحاً قبل از ظهور بـرگهاي کوتیلدونـی علفهاي هـرز بهمیزان 2/5لیتر در هکتار مصرف نمود.

شرایط روش کاربرد علفکش بوتیزان استار:1ماخار :از آنجائیکه علفکش مذکور خاک کاربرد است الزاماً باید ماخار صورت گیرد، عملیات ماخاری موثر است که حتی الامکان بسته به وضعیت زهکشی و بافت خاک یک تا سه هفته قبل از عملیات کاربرد علفکش باشد، چرا که این علفکش در زمان کاربرد نیاز به رطوبت جهت انتشار در لایههای خاک دارد

عملیات های خاک ورزی و زراعی شامل موارد زیر می باشند:شخم :عملیات شخم در حدود عمق زراعی )73سانتی متر (جهت انتشار این علفکش باید صورت گیرد

دیسک :عملیات دیسک باید به گونه ای باشد که دانه بندی خاک در حدود فندق تا گردو باشد.

ماله :ماله زدن باید به صورتی باشد که توازن توزیع یکسان رطوبت جهت نفوذ علفکشی ضروری است

دیسک آخر :به منظور اختلاط کود با خاکبا هدف نفوذ بیشتر علفکش

نکانی که در خصوص مصرف بوتیزان باید در نظر گرفت

 • در خاکهاي بســـیار سنگین مصــــرف بوتیزان استار ممکن است باعث عقب انداختن رشد رویشـــــی کلزا گردد. همچنین علفکش در شرایطی که میزان رطوبت خاك کم باشد موجب کاهش سرعت رشد رویشی در کلزا میشود.

این حالت پس از رفع مشکل کم آبی مرتفع شده و گیاه کلزا میتواند به رشد خود ادامه دهد.

 • سمپاشاستاندارد جهت بکارگیری علفکش بوتیزان استار، سمپاش پشت تراکتوری بومدار با نازل های 11334و با حجم پاشش 433733لیتر در هکتار می باشد
 • در مناطق گرم وخشک بهترین زمان مصرف پس از کشت و قبل از جوانه زنی کلزا )به صورت پیش رویشی(می باشد.
 • در مناطق مرطوب و معتدل سرد بوتیزان استار را می توان از مرحله پیش رویشی تا کوتیلدونی کلزا و ترجیحاً قبرل از ظهور برگ های کوتیلدونی علف هرز بکار گرفت
 • بوتیزان استار حتی الامکان در مزارع کلزایی باید بکار گرفته شود که دارای علف های هرز خانواد خردلیان نباشند.
 • در مزارعی که دارای کاه و کلش زیاد هستند از بکار گیری علفکش مذکور باید خودداری گردد.6
 • در صورت استفاد از علفکش بوتیزان استار نیازی به استفاد از سایر علفکش های خاک کاربرد مانند ترفلان نمی باشد.
 • محلول سمی تهیه شد باید همان روز مصرف شود
 • قبل از مصرف بطری علفکش بوتیزان استار را باید به خوبی تکان داد.9
 • در صوتی که عملیات ماخار صورت نگرفته باشد می توان علفکش بوتیزان استار را بین آب یک و دو بکار گرفت لازم به ذکر است،در جاهایی می توان این عملیات را انجام داد، که زمین تحت کشت پرس از آب اول قابلیت تردد را داشته باشد(
 • قبل از سبز شدن کلزا و علف های هرز تاکید می گردد آب اول سبک تا متوسط داده شود و آب دوم با توجه به شرایط رطوبت خاک بلافاصله تا 48ساعت پس از مصرف علفکش و مانند آب اول با حجم سبک تا متوسط داد شود.
 • شایان ذکر است با توجه به اینکه علفکش بوتیزان استار خاک کاربرد است لذا نیاز مبرم به رطوبت و عملیات خاک ورزی دارد و بویژ حذف کاه و کلش از این رو در سیستم های خاک ورزی حفاظتی قابلیت کاربرد ندارد.

برخی علفهای هرز حساس به بوتیزان استار

بازاگران

بازاگران علفکشــــی تماسی با خاصیت انتخابی از گروه بنزوتیودیازینون براي کنترل پس رویشــی علفهاي هرز پهن برگ و اویارسلام در برنج، سویا، شبدر و یونجه میباشـد.

ماده موثره بازاگران از راه بخشهاي سـبز گیاه مانند ســاقه و برگها جذب میگردد. بنابراین برگها و سـاقه ها باید توســط محلول پاشــی به خوبی به محلول سم آغشــــته گردند. گرما و شرایط خوب آب وهوایی عملکرد بازاگران را تقویت مینماید.

مکانیسم عمل

بازاگران با جلوگیري از فعالیت فتوسیســتم IIدر فرآیند فتوسنتز اخلال ایجادمینماید و باعث مرگ گیاه میگردد. بازاگران در گروه  C3 در سیسـتم طبقه بندي علفکشها جاي دارد.

زمان و دز مصرف

مزارع برنج (5 تا 7 برگی شدن)3-5 لیتر در هکتار
مزارع سویا (مرحله 2 تا 3 برگی شدن سویا)2-2/5 لیتر در هکتار
مزارع یونجه و شبدر2/5-3 لیتر در هکتار

نکات مهم

بهترین نتایج وقتی به دســـت می آید که علفهاي هرز در مرحله 5-3برگی قرار داشته باشند.

برنج : در زراعت برنج آب مزرعه باید ابتدا تخلیه گردد تا در هنگام سـمپاشـی تمامی علفهاي هرز با بازاگران به خوبـی تماس پیدا کنند. زمین یک یا دو روز پس از سمپاشی میتواند با آب پُر شود.

ســویا : کنترل علفهاي هرز معمولاً در 2تا 3برگی ســویا صــورت میگیرد. میزان سمپاشی بسته به مرحله رشد و تکامل علف هرز دارد.

یونجه و شبدر :سمپاشی باید هنگامی صورت پذیرد که گیاه اصلی حداقل 10-5 سانتی متر ارتفاع دارد.

جهت سـمپاشـی لکه اي، میتوان یک لیتر بازاگران را با حداقل 100لیتر آب در شرایط مناسب به کار برد.

محدودیتهاي مصرف
بازاگران را در زمانی که احتمال یخ زدگی وجود دارد و یا هنگامی که محصول در شرایط استرسزاي محیطی قرار دارد به کار نبرید.

بروز بارندگی، یا آبیاري بیش از حد تا هشـت ساعت پس از سمپاشی میتواند کارایی آن را کاهش دهد. بازاگران را حداقل با 300لیتر آب در هکتار به کاربرید.

بازاگران را به صورت پس رویشـی، زمانی که علفهاي هرز جوان هسـتند و در مرحله رشد فعال قرار دارند به کار ببرید

بازاگران علفکشـــــــی تماسی است، بنابراین پوشش کامل علفهاي هرز هنگام سمپاشی بسیار حائز اهمیت میباشد