نماتدکش

نماتد کش ولوم (فلوپیرام)

نماتد کش جدید دارای ماده موثره فلوپیرام می باشد. فلوپیرام از گروه بیرینیدیل اتیل بنزامیدها می باشد که در زنجیره تنفسی میتوکندری نماتدها از تنفس نماتدها جلوگیری کرده و منجر به مرگ نماتد می شود

نماتد کش ولوم دارای بیشترین تاثیر با کمترین دز مصرف را دارد و در کلیه محصولات کشاورزی قابل استفاده است.

از آنجایی که حرکت سم فلوپیرام در خاک محدود است باید اطمینان حاصل کرد که سم به منطقه ریشه گیاه می رسد. و هنگام استفاده خاک حتما باید مرطوب باشد.

جهت اطمینان از کنترل کامل نماتدها بهتر است بعد از مصرف فلوپیرام از نماتد کش بیولوِک استفاده کرد تا تخم نماتدها را به طور کامل پارازیته کرده و از بین ببرند

کادوزفوس (راگبی)

نماتد کش تماسی و گوارشی است که از طریق مهار آنزیم استیل کولین استراز و اختلال در سیستم عصبی نماتدها و تحریک مداوم رشته ای عصبی نماتد باعث فلج شدن نماتد شدهدر نتیجه  امکان تغذیه نماتدها فراهم نیست و منجر به مرگ نماتد می شود.

این سم برای کنترل نماتد، کرمهای حلقوی و حشرات خاکزی در محصولاتی نظیر موز، مرکبات سیب زمینی، توتون، ذرت، نیشکر و مرکبات استفاده می شود.

جهت کنترل نماتد ریشه گره ای در پسته به میزان 15 گرم در متر مربع باغات پسته و کنترل نماتد مولد زخم ریشه در باغات چای به میزان 5 گرم به ازای هر بوته استفاده می شود