سموم بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیماریها

سموم بیولوژیک

کنترل بیماریها با سموم بیولوژیک شامل افزودن آنتاگونیستهای مختلف به  خاک و ریزوسفر است که میتواند خسارت بیماری تا زیر آستانه اقتصادی کاهش دهد.

با توجه به نقطه اثر متفاوت سموم بیولوژیک و شیمیایی، میتوان از سموم بیولوژیک در تناوب با سموم شیمیایی جهت کاهش گسترش مقاومت در برابر سموم استفاده کرد.

آنتاگونیست هایی که جهت کنترل بیولوژیک مورد استفاده قرار میگیرند شامل موارد زیر می باشند

1- Coniothyrium minitans Verkley

2- گونه‌های مختلف Thrichoderma و Gliocladium

3- گونه های غیر بیماریزای Fusarium

4- باکتریهای Bacillus و  Pseudomonas

کنترل بیولوژیک بیماریهای خاکزاد با قارچ تریکودرما

قارچ های تریکودرما به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علیه طیف وسیعی از بیمارگرهای گیاهی نظیر باکتری، نماتد، پروتوزوآ و حتی ویروس ها استفاده می شوند.

قارچ تریکودرما از سازو کارهای مختلفی نظیر افزایش مقاومت گیاه، فعال کردن واکنش های دفاعی، آنتی بیوزیس، رقابت و تنظیم و القا هورمون های رشدی برای مقابله با بیمارگرها استفاده می کنند.

مهمترین مکانیسم بیوکنترلی تریکودرما القا مقاومت سیستمیک گیاه است.

همچنین این قارچ ها از طریق افزایش حلالیت فسفر و عناصر میکرو باعث افزایش جذب عناصر غذایی و در نتیجه افزایش بنیه گیاه شده و مقاومت گیاه به عوامل بیماریزا را کاهش می دهند.

از این قارچ کش بر پایه تریکودرما میتوان برای کنترل بیماریهای خاکزاد نظیر انواع بوته میری ناشی از پیتیوم و ریزوکتونیا، پوسیدگی طوقه ناشی از اسکلروتینا و فیتوفتورا و بیماری های آرمیلاریا و رزلینیا و سفیدک داخلی استفاده کرد.

این قارچ کش در کنترل مرگ گیاهچه خیار به خوبی عمل کرد و به گونه ای که می تواند جایگزین سموم قارچ کش متالاکسیل و کتالاکسیل ام زد شود.

قارچ کش بر پایه تریکودرما به طیف وسیعی از قارچ کش های شیمیایی حساس است پس از کاربرد حداقل 4 هفته از کاربرد قارچ کش شیمیایی اجتناب شود.